Engures novads

Sākusies Engures pludmales labiekārtošana ES projekta ietvaros27-03-2019

Piekrastei raksturīgā dabas ainava noteikti ir viena no lielākajām mūsu novada vērtībām. Engures novada pludmale atrodas aizsargājamajā dabas teritorijā Natura 2000 un ir iecienīta vietējo iedzīvotāju un tūristu atpūtas vieta. Taču atbilstošas infrastruktūras trūkuma dēļ un antropogēnās slodzes ietekmes rezultātā varētu tikt apdraudētas šajā teritorijā esošās dabas vērtības. Lai nodrošinātu šo dabas vērtību aizsardzību un saglabāšanu un uzlabotu vides pieejamību, Engures novada dome ir iesaistījusies projektā „Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”.

Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām.  Tā mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrās.  

Pludmalē tiks izvietoti soliņi, ģērbtuves, atkritumu urnas, velosipēdu novietne,  bērnu rotaļu iekārtas, izveidots volejbola laukums, gājēju tiltiņš pār upīti, laipa, skatu platforma. Pie noejas uz pludmali tiks novietota tualetes ēka.

Būvdarbu veikšanai tika rīkota iepirkuma procedūra, par kuras uzvarētāju tika atzīts SIA “Telms” piedāvājums par 88 372.15 EUR bez PVN par pludmales labiekārtošanu un 21 714.65 EUR bez PVN par tualetes ēkas novietošanu.  Teritoriju paredzēts labiekārtot līdz 2019.gada 15.jūlijam.  

Kopējās projekta izmaksas ir 7 022 935,93 EUR. No tām 6 944 867.63 EUR ir attiecināmās izmaksas, 42.46% jeb 2 948 460.00 EUR tiek līdzfinansētas no ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus". 

 

 

<< Atpakaļ