Engures novads

Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta - Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija14-11-2009

2009.gada 11.jūnijā Vides ministrija apstiprinājusi Smārdes pagasta padomes iesniegto projektu Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta- „Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ERAF 3.4.1.1. AKTIVITĀTĒ „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta ietvaros paredzēts veikt:
 
  •     Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija, kopējais garums 1539m
  •     Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un aprīkošana ar caurlaides spēju Q=200 m3/dnn

Rekonstruējot esošo kanalizācijas spiedvadu- (esošo spiedvadu nomaiņa pret jauniem cauruļvadiem) tiks uzlabota kanalizācijas ūdeņu pārvalde un novērsīs gruntsūdeņu piesārņošanu, tiks novērsta notekūdeņu infiltrācija augsnē. Aktivitātes realizācija sekmēs KSS un NAI slodzes samazināšanos un līdz ar to palielināsies energoefektivitāte.

Veicot NAI izbūvi un aprīkošanu, tiks uzlabots NAI tehniskais stāvoklis un līdz ar to, darbības efektivitāte, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši LR un ES normām(direktīva 91/271/EEC) esošajam un pieaugošam notekūdeņu apjomam. Pēc projekta realizācijas dūņas tiks apsaimniekotas atbilstoši MK not. Nr. 362 prasībām. NAI atrodas tieši blakus Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) teritorijai, kur notekūdeņi no bioloģiskajiem dīķiem ieplūst novadgrāvī, bet aptuveni pēc 3 km ietek Vēršupītē, tāpēc ļoti būtiska ir notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, lai  saņemošais ūdensobjekts atbilstu labam ekoloģiskam stāvoklim.

Projekta kopējās izmaksas plānota 404530,42 Ls, kurs ERAF finansējums 284231,16 Ls, valsts budžeta finansējums- 33438,96., pašvaldības finansējums-16719,48 Ls, atgūstamais PVN- 70140,82 Ls.

Paredzams, ka projekta realizācija tiks uzsākta 2010.gada pavasarī.

<< Atpakaļ