Engures novads

Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engurē22-12-2012

29.maijā 2012.gadā Engures pagasta pārvalde saskaņā ar vienošanos  par Eiropas Savienības projekta īstenošanu “Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē|”projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/110/035 parakstīja  savstarpēju vienošanos ar SIA “Belss” par tehniskā projekta izstrādi “Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla projektēšanai Engures ciemā”  par kopējo summu 15 129.84 Ls.

21.decembrī 2012.gadā SIA “Belss”nodeva Engures pagasta pārvaldei tehnisko projektu, kurš ir izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem “Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem. Tehniskajā projektā ir paredzēts notekūdeņu savākšanas sistēmas  projektēšana Engures ciemā.

<< Atpakaļ