Engures novads

Projekts "Act Local"

 
Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts 
„Creation of new employment opportunities for people living in rural remote areas through designing and piloting village community services” (Act Local)
 
Projekta partneri
Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.
 
Projekta apraksts
Personām, kas dzīvo lauku reģionos, tālāk no pilsētu centriem, ir mazākas iespējas atrast darbu dēļ lielā attāluma un grūtībām to apvienot ar mājas/ģimenes pienākumiem. Daudzos pagastos vietējie iedzīvotāji ir gatavi paši iesaistīties labākas dzīves vides veidošanā. Projekta mērķis ir radīt atbalstošu un saistošu dzīves telpu, kas būtu par pamatu daudzpusīgām izaugsmēm un jaunas nodarbinātības iespējām cilvēkiem, kas dzīvo lauku pagastos Setomaa, Alutaguse teritorijās un Apes, Engures novados. Partneri veicinās un motivēs vietējo iedzīvotāju sadarbību, lai tie varētu apvienot savus spēkus un radītu gan jaunas nodarbinātības iespējas, gan aktīvi piedalītos sabiedriskos procesos. Projekta jaunievedums ir vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem nepieciešamu “sabiedrisko iniciatīvu” ieviešana. Tie var būt, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe mājās, jauniešu darbs, jauniešu/bērnu vaļasprieku un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, kultūras darba organizēšana u.c.
 
Projekta aktivitātes
Projekta mērķis tiks sasniegts 17 lauku pagastos (4 Apē, 3 Engurē, 5 Setomaa, 5 – Alutaguse)  pēc vienotas metodikas izstrādājot kopienu iniciatīvu plānus, kas vērsti uz vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Sākotnēji partneri izvērtēs šo 17 pagastu kopienu potenciālu un resursus, izveidojot darbības plānus (nosakot iniciatīvas un iniciatīvu mērķa grupas, pieejamos resursus, izstrādājot finanšu plānu, investīciju vajadzības, sadarbības modeli ar vietējo pašvaldību utt.). Tālāk tiks izveidota apmācību programma katrai kopienai atbilstoši vajadzībām, kas noteiktas kopienu izvērtēšanā. Apmācību programmā kopumā plānotas 26 teorētiskās un 16 praktiskās apmācību dienas. Partneri organizēs 2 mācību vizītes uz citiem Igaunijas un Latvijas reģioniem, lai mācītos no citu reģionu labās pieredzes sabiedrisko jeb kopienu pakalpojumu sniegšanā. Studiju vizīšu laikā tiks organizēti arī kopīgi mācību semināri. Kopienām, kas būs gatavas uzsākt iniciatīvu ieviešanu, projekta īstenošanas laikā partneri nodrošinās aprīkojumu un materiālus, kas ir nepieciešami iniciatīvu uzsākšanai. Lai sniegtu atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, kopienu iniciatīvu izstrādes laikā un arī iniciatīvu ieviešanas laikā kā mentori tiks piesaistīti pieredzējuši eksperti. 
Projekta aktivitātes tiks ieviestas no 2019.gada maija līdz 2021.gada aprīlim.
 
Projekta kopējais budžets ir 264 787,03 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 209 
181,74 EUR apmērā.
 
Projekts „Act Local” tiek līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam.