Engures novads

Ārpusģimenes aprūpe - aizbildnība

Pakalpojuma saņemšanas kārtība
 
Pakalpojums ir pieejams Engures novadā deklarētajām personām.
 
Iesniegums un nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz bāriņtiesā.
 
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
  • klātiene;  
  • e-pasts (elektr. parakst.).
Pakalpojuma saņemšanas veids: klātiene . 

 
Pakalpojuma apraksts
Bāriņtiesa aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās, mantiskās intereses un tiesības. Pieņem lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam.

 
Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu