Engures novads

Rekvizīti

Informējam, ka sakarā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu no 2021.gada 1.jūlija Engures novada Domes tiesību un saistību pārņēmēja ir Tukuma novada pašvaldība.

Nosaukums: Tukuma novada pašvaldība
Struktūrvienības nosaukums: attiecīgās iestādes nosaukums
Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma vai preces izsniegšanas vai saņemšanas vietas adrese: attiecīgās iestādes adrese

Norēķinu rekvizīti:
Pamatbudžeta līdzekļi:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANKA AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS
Autoceļu fonda līdzekļi:
LV26HABA0551019072659 HABALV22 SWEDBANKA AS
Dabas resursu fonda līdzekļi:
LV35HABA0551026410741 HABALV22 SWEDBANKA AS
 
 
ENGURES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.90000051966
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures novads LV -3113
 
Norēķiniem:
A/S Swedbank
Konta Nr. LV83HABA0551014330079
 
Tālr. 63161234, 63180950
E-pasts: engure@enguresnovads.lv
 
LAPMEŽCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV 90000051167
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV-3118
 
Norēķiniem:
Budžeta konts: LV19UNLA 0032 0111 30610
Speciālā budžeta konts: LV63 UNLA 0032 0001 42240
 
Tel. 29348883
Tel./fakss: 63163230
E-pasts: info@lapmezciems.lv