Engures novads

28.janvārī notiks izsole nekustamajam īpašumam “Industriālais ceļš septiņi”20-12-2018

Engures novada Dome 2019. gada 28. janvārī pl. 9.30. Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, rīkos tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu izsoli:

Engures novada pašvaldības SIA “Smārdes industriālais parks” atsavina tai īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Industriālais ceļš septiņi” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra apz.9082 008 0325), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0314, kopējā platība 3,82 ha, un būvi ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 029, 9082 008 0112 030, 9082 008 0112 031, 9082 008 0112 032, 9082 008 0112 033, 9082 008 0112 037. Izsoles sākumcena – 45 503,00 EUR.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 28.janvārim plkst.9.00. Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 28.janvārī plkst. 9.30.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz izsoles noteikumos norādīto kontu. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 

<< Atpakaļ