Engures novads

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties konkursā SAKOPTĀKĀ SĒTA22-07-2015

Mūsu novada pagastos mums visapkārt rodas aizvien vairāk un vairāk brīnišķīgu un sakoptu sētu, viensētu, ceļu, iestāžu un citu teritoriju!

Mūsu novada pagastos mums visapkārt rodas aizvien vairāk un vairāk brīnišķīgu un sakoptu sētu, viensētu, ceļu, iestāžu un citu teritoriju!
Tāpēc, lai aktivizētu un mudinātu novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā, motivētu novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu, kā arī piedalīties latviskās kultūrvides veidošanā, Engures novada dome organizē konkursu Engures novada pašvaldības „Sakoptākā sēta”.
Konkursa nolikums pieejams arī www.enguresnovads.lv un konkursa pamatmērķis ir veicināt Engures novada teritorijas sakopšanu.
Piesaki "Sakoptākajai sētai" savu īpašumu vai piesaki kaimiņu, radu un draugu skaistās saimniecības visa jūlija garumā - no 1. līdz 31. jūlijam! Būsim lepni par sakoptajām un skaistajām sētām!
 

Kontakttālrunis:
Engurē - 63161234
Lapmežciemā - 29348883
Smārdē - 63192244
 
 
Engures novada pašvaldības Konkursa „Sakoptākā sēta”
NOLIKUMS
 
 
1. Konkursa organizators
Konkursa „Sakoptākā sēta” (turpmāk – Konkurss) organizētājs ir Engures novada pašvaldība.
2. Konkursa mērķis
2.1. veicināt Engures novada teritorijas sakopšanu;
2.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un
latviskās kultūrvides veidošanā;
2.3.motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu;
2.4. ar laikraksta „Engures novada ziņas” un Engures novada mājaslapas www.enguresnovads.lv starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursa nominācijas
Konkursā tiek noskaidroti uzvarētāji attiecīgi Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastos sekojošās nominācijās:
• Lauku sētas ārpus ciematiem;
• Individuālās dzīvojamās mājas ciematos;
• Daudzdzīvokļu mājas;
• Uzņēmums;
• Pašvaldības iestāde( novadā);
• Speciālbalva.
4.Konkursa norises laiks
Konkurss norisinās no 1.jūlija līdz 31.jūlijam;
5. Vērtēšanas komisija
Vērtēšanas komisija tiek veidota katrā pagasta pārvaldes teritorijā ne vairāk kā 5 cilvēku sastāvā.
Vērtēšanas komisiju izveido ar Novada domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora vai pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu.
Vērtēšanas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs:
• Izziņo vērtēšanas komisijas darba grafiku,
• Izziņo vērtēšanas komisijas sanāksmju laiku un vietu,
• Paraksta un iesniedz Engures novada pašvaldībai vērtējuma protokolu ar uzvarētājiem nominācijās.
Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizziņot uzvarētāju kādā no nominācijām.
6. Vērtēšanas procedūra
Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu, vērtējumu apliecinot ar savu parakstu Komisijas loceklis ir tiesīgs piešķirt papildus punktus, tos pamatojot.
Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas:
1. Kopskats – maksimālais punktu skaits 10;
2. Iebraucamais ceļš – maksimālais punktu skaits 5;
3. Celiņi – maksimālais punktu
skaits 7;
4. Zāliens – maksimālais punktu
skaits 6;
5. Augu kompozīcijas – maksimālais punktu skaits 7;
6. Atpūtas vietas – maksimālais punktu skaits 7;
7. Mazās arhitektūras formas( ūdens tilpnes) – maksimālais punktu skaits 6;
8. Ēkas – maksimālais punktu skaits 9;
9. Atkritumu savākšana – maksimālais punktu skaits 8;
10. Karoga masts vai karoga turētājs – maksimālais punktu skaits 3;
11. Īpašuma nosaukuma noformējums un tā noformējums– maksimālais punktu skaits 3;
12. Papildus punkti – maksimālais punktu skaits 9.
Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktu.
Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un citos saziņas līdzekļos).
Konkursa rezultātus komisija apkopo un iesniedz Engures novada pašvaldībā līdz kalendārā gada 5.augustam.
7. Apbalvošana
7.1. Katrā nominācijas grupā tiek piešķirta viena galvenā balva un trīs nominācijas;
7.2. Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem tiek pasniegta plāksne par sakoptāko sētu attiecīgajā pagastā un gadā, piemēram „Smārdes pagasta sakoptākā sēta 2015.gadā”;
7.3. Katrā vērtējamajā grupā trīs nomināciju ieguvējiem tiek piešķirti Engures novada domes atzinības raksti un balvas;
7.4. Uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, vai citā pašvaldības svinīgajā pasākumā;
7.5. Konkursa balvu fonds EUR 3000,00;
7.6. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā, Engures novada ziņas" un ievietota Engures novada domes mājas lapā www.enguresnovads.lv.
8. Konkursa ierobežojumi
Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo trīs gadu galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
 
Domes priekšsēdētājs
Gundars Važa
 
 
 

<< Atpakaļ