Engures novads

Aicinām iesniegt detāplānojuma "Milzkalne" priekšlikumus02-02-2015

Engures novada dome 18.03.2014. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam „Milzkalne”, apzīmējums kadastrā Nr.9082 004 0195 un „Šlokenbeka 10A”, apzīmējums kadastrā Nr.9082 004 0405, Milzkalne, Smārdes pagastā, Engures novadā” (sēdes protokola izraksts Nr.3, p.17).

Detālplānojuma izstrādes mērķi:
1. Sadalīt teritoriju paredzētās mazstāvu dzīvojamās apbūves vajadzībām, noteikt būvju izvietojuma priekšlikumus, precizēt apbūves rādītājus – blīvumu un augstumu, nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumus un zemes lietošanas mērķus, vadoties no Engures novada teritorijas plānojuma, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem;
2. Precizēt maģistrālajai ielai un vietējas nozīmes ielām nepieciešamās trases un šķērsgriezumus;
3. Precizēt atļautās izmantošanas ražošanas teritorijā, kas piekļaujas maģistrālajai ielai;
4. Precizēt zemesgabala robežas ap esošo dzīvojamo ēku.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Arhitektūra un vide”, Reģ.Nr. LV43603016278, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 09.03.2015. Engures novada domē, „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads vai elektroniski pa e-pastu dome@enguresnovads.lv.
 
 

<< Atpakaļ