Engures novads

Aicinām nevalstiskās organizācijas pieteikties iniciatīvu konkursam04-10-2021

Tukuma novada pašvaldība ar š.g. 1.oktobri aicina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās biedrības vai nodibinājumus (turpmāk – NVO), kuras īsteno iniciatīvu pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursam, lai saņemtu pašvaldības atbalstu iniciatīvu īstenošanai 2022. gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 31.oktobris (pasta zīmogs).

Pieteikumu NVO iesniedz Pašvaldībai papīra vai elektroniskā formātā. Pieteikumu papīra formātā iesniedz personīgi Pašvaldības klientu apkalpošanas centros (Tukumā, Kandavā, Jaunpilī, Smārdē) vai nosūta pa pastu uz adresi Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz Pašvaldības e-pastu: pasts@tukums.lv Noteikumi un Pieteikuma veidlapas pieejamas https://www.tukums.lv/lv/dokumenti
 
Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā saskaņā ar pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma novada attīstības programma 2015.–2021.  gadam” noteiktajiem mērķiem. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts ar mērķi atbalstīt NVO aktivitātes sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanā Tukuma novada teritorijā, veicināt NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, sekmēt iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā, stiprināt iedzīvotājos vēlmi darboties sabiedrības labā un caur NVO iniciatīvām apliecināt piederību Tukuma novadam, kā arī veicināt Tukuma novada atpazīstamību ārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas. NVO konkursam iesniegtos pieteikumus atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai izvērtēs Tukuma novada domes Komisija darbam ar nevalstiskajām organizācijām. Savukārt sporta klubu vai sporta federāciju, ja tām ir biedrības vai nodibinājuma statuss, pieteikumus izskatīs Tukuma novada domes Sporta komisija. NVO, kuras vēlas realizēt iniciatīvu sporta pasākumiem, aizpilda sporta iniciatīvu pieteikumus.
 
Vēršam uzmanību, ka ar 2021.gada 29.septembri spēkā stājās jaunie Tukuma novada Domes noteikumi “Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada Dome organizē nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu, izvērtē un finansiāli atbalsta Konkursā iesniegtos iniciatīvu pieteikumus. Vienlaikus spēku zaudēja  Tukuma novada domes 2020.gada 26.augustā apstiprinātie noteikumi Nr.34 „Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām” (prot.Nr.20, 20.§) un Kandavas novada domes 2013. gada 27. decembra apstiprinātie noteikumi „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem” (prot.Nr.18, 11.§). 

<< Atpakaļ