Engures novads

Atgādinājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu Engures pagasta teritorijā20-09-2021

Engures pagatsa teritorijā esošo mājokļu īpašniekiem, kuri nav vai nevar pieslēgties centralizācija kanalizācijas sistēmai, ir jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2021. gada 31. decembrim jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Pamatojoties uz 26.09.2019. pieņemtajiem Engures novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Engures novada pašvaldībā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem ir jāveic mājokļa kanalizācijas sistēmas reģistrācija. To var izdarīt klātienē Engures pagasta pārvaldes Komunālajā dienestā (adrese – Jūras iela 85, Engure, Tukuma novads, 2. stāvā).
 
Norādītajās vietās var saņemt arī Sistēmas reģistrācijas iesniegumu, iepriekš sazinoties pa tālruni  63161234, mob.t. 20022002. Iedzīvotāju ērtības labad sistēmas reģistrācijas iesniegums ir pieejams enguresnovads.lv sadaļā "kanalizācijas jautājumi", un to var elektroniski aizpildīt  un pēc aizpildīšanas iesniegt:
1. ievietojot pie Engurē, Jūras ielā 85 ārpusē izvietotajā pastkastītē;
2. klātienē augstāk minētajā adresē.
 
Pamatojoties uz Noteikumu 5. punkta pirmajā apakšpunktā noteikto, Sistēmas īpašnieka pienākums ir nodrošināt notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem. Lai nodrošinātu notekūdeņu regulāru nodošanu aicinām Sistēmas īpašniekus slēgt līgumus ar asenizatoru reģistrā reģistrētajiem asenizatoriem. Informācija par reģistrētajiem asenizatoriem ir pieejama enguresnovads.lv sadaļā “kanalizācijas jautājumi” apakšsadaļā "asenizatoru reģistrs Engures pagastā".
 

<< Atpakaļ