Engures novads

Atgādinām, pārdod izsolēs īpašumus Milzkalnē un Smārdē - aicinām iedzīvotājus pieteikties!29-04-2016

Engures novada pašvaldība 02.05.2016. un 09.05.2016. pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētus zemes gabalus Engures novadā, Smārdes pagastā, Milzkalnē.

Pieteikšanās izsolei līdz 29.04.2016. un 05.05.2016. Ar sīkāku informāciju un izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles.
 
Engures novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu lauksaimniecības zemesgabalu „Durbesmala” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 004 0384), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 004 0287, kopējā platība 2.85 ha, Izsoles sākumcena – 10 000 EUR un pašvaldības nekustamo īpašumu “Bērzāji 12” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 005 0101), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 005 0101, kopējā platība 0.075 ha. Izsoles sākumcena – 1000 EUR.
 
Izsolei jāpiesakās līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.13.30. Izsole īpašumam „Durbesmala” notiks 2016.gada 6.jūnijā plkst.14.00 un īpašumam „Bērzāji 12” plkst.14.30 Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 15 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā
www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru, tālr. 29272665.”
 

<< Atpakaļ