Engures novads

Engures novada domes lēmums par pašvaldībai piederošo transporta līdzekļu atsavināšanu25-03-2014

18.03.2014. Engures novada domes sēde (prot. Nr 3 p.23)

23.

Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu

 

Pamatojoties uz Engures novada domes 2014.gada 18.februāra lēmumu (prot.Nr.2.p.) Par pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu izsolē” 2014.gada 10.martā tika rīkota izsole transportlīdzekļiem Volvo V40 un VW Passat. Uz izsoli nepieteicās neviens pretendents.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, ja nekustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu.

Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu, 31.panta pirmo daļu, 32.panta ceturto daļu 37.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR -12 (Gundars Važa, Andris Kalnozols, Aija Rudovska, Jānis Tomels, Edmunds Pētersons, Jānis Reķis, Kaspars Kārkliņš, Oskars Kambala, Ģirts Krūmiņš, Atis Bērziņš, Gunta Lāce, Normunds Šērs), PRET – nav, ATTURAS- nav, Engures novada Dome NOLEMJ:

 

1.                           Atzīt 2014.gada 10.marta izsoli par nenotikušu.

2.                           Atsavināt, pārdodot kustamo mantu par brīvu cenu, Engures novada domei piederošo kustamo mantu – automašīnu;

2.1.    Volvo V40, izlaides gads 1997.

2.2.    VW Passat izlaides gads 1999.

3.                           Noteikt atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu:

2.1. Volvo V40 820,00 euro

2.2. VW Passat 880,00 euro

3. Pilnvarot Engures novada domes izpilddirektoru I.Valeru organizēt kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu, saskaņā ar LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un parakstīt pirkuma līgumu.

4. Iegūtos naudas līdzekļus ieskaitīt Engures novada domes budžetā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          G.Važa

<< Atpakaļ