Engures novads

Izsniegts atzinums Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošanai, Engures novada Smārdes pagastā (SIA “STRABAG”)14-08-2018

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018. gada 10. augustā ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „STRABAG” paredzētajai darbībai – smilts – grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Lido” Smārdes pagastā Engures novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9082 012 0018.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Engures novada domē un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.
 
 
 

<< Atpakaļ