Engures novads

Nekustamā īpašuma "Cērkstlejas" izsoles noteikumi22-09-2014

Engures novada pašvaldība pārdod (atsavina) atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Cērkstlejas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9082 002 0263 (platība 0,86 ha). Izsoles sākumcena 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti eiro).

Izsole notiks 2014.gada 29.septembrī plkst.17.00, Engures novada domē, Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pag., 
Engures nov.
Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē Eur 15,00, t.sk. PVN un drošības nauda Eur 450,00 (četri simti piecdesmit eiro un 00 centi). Reģistrācijas maksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Domes kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV40UNLA0032011130911 vai skaidrā naudā Domes kasē. Drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Domes kontu bankā A/S „SEB banka”, konts Nr.:LV40UNLA0032011130911 līdz 2014.gada15. septembrim. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pag., Engures nov. darba laikā, kā arī interneta 
vietnē enguresnovads.lv. 
 

<< Atpakaļ