Engures novads

IZSOLE: Sludinājums par zemes nomas tiesību izsoli30-10-2017

Engures novada dome paziņo, ka 2017.gada 13.novembrī plkst. 15.00 Engures novada domes telpās Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldības SIA „Smārdes industriālais parks” atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – nekustamais īpašums “Industriālais ceļš septiņi”, Smārdes pagasts, Engures novads, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9082 008 03143.82 ha platībā  
un uz tās esošās būves ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0112 031; 9082 008 0112 032; 9082 008 0112 033, nekustamā īpašuma noma ar apbūves tiesībām.
Adrese – “Industriālais ceļš septiņi”, Smārdes pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – rūpnieciskā ražošana;
Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena mēnesī– 300 EUR.
Izsoles solis – 10 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Engures novada domē Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30)
Reģistrācija tiek izbeigta 13.novembrī plkst. 14.30.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29272665 (Imants Valers).
 
Sk. izsoles noteikumus ŠEIT

<< Atpakaļ