Engures novads

Izsole: Zemes vienības ar kadastra numuru 9050 005 1142 Engures pagastā atsavināšana26-07-2017

Engures novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu „Čiekurkalte Bērzi”,Engures pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr. 9050 005 1142), kas satāv, no zemes gabala ar kopējo platību 3300 m2, čiekuru kaltes ēkas ar kadastra apzīmējumu 9050 005 1142 001 un kopējo platību 264,8. Izsoles sākumcena – 1700,00 EUR.

Izsolei jāpiesakās līdz 2017.gada 4.septembrim  plkst.10.30. Izsole notiks 2017.gada 4.septembrī īpašumam „Čiekurkalte Bērzi”,plkst.11.00, Engures novada Domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita uz Engures pagasta pārvaldes kontu bankā (A/S „SWEDBANK”, konts Nr.: LV83HABA0551014330079) dalības maksa 15 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.  Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada Domes priekšsēdētāja vietnieku, Andri Kalnozolu , Tālr.29265069, e-pasts andris.kalnozols@enguresnovads.lv.
  

<< Atpakaļ