Engures novads

Kustamas mantas automašīnas – VOLVO V40 un VW PASSAT izsole21-02-2014

1. Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads) 2014.gada 10.martā plkst.10.00 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdotas automašīnas:

1. Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads) 2014.gada 10.martā plkst.10.00 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdotas automašīnas:
1.1. VOLVO V40, 1999.gada izlaidums;
1.2.VW PASSAT, 1997.gada izlaidums.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un izsolei reģistrēties Engures novada domē, „Pagastmāja”, Smārdes pagastā, Engures novadā , pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 9.00-12.00 no 13.00-17.00, piektdienās no 9.00-12.00 no 13.00-15.00 līdz 2014.gada 10.martam plkst.10.00. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības interneta vietnē www.enguresnovads.lv.
3. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt „Pagastmāja”, Smārdes pagastā, Engures novadā līdz 2014.gada 7.martam, katru darba dienu, iepriekš piezvanot pa tālruni 29272665.
4. Kustamās mantas nosacītā cena:
4.1. VOLVO V40 – Eur 1020,00 (viens tūkstotis divdesmit euro, 00 centi);
4.2. VW PASSAT - Eur 1100,00 (viens tūkstotis simts euro, 00 centi).
5. Nodrošinājuma iemaksa – Eur 100,00 (simts euro, 00 centi) iemaksājama Engures novada domes norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts: LV40UNLA0032011130911, kods:UNLALV2X, līdz 2014.gada 10.martam plkst.10.00.
6. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piecu dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Engures novada domes norēķinu kontā.
 
 
 

<< Atpakaļ