Engures novads

Metu konkurss Jāņa Baltvilka piemiņas centra izveidei Smārdē! (+PAPILDINĀTS NOLIKUMS)13-02-2017

Aicinām iedzīvotājus piedalīties metu konkursā "Putnu kalns", kas veltīts Smārdē dzīvi aizvadījušā rakstnieka un ornitologa Jāņa Baltvilka piemiņai. Konkursa mērķis ir iegūt labāko ideju daudzfunkcionāla atpūtas, vides un mākslas objekta kā sabiedrisko aktivitāšu norises vietas sastāvdaļas izveidei. Konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 10. aprīlim. Konkursa balvu fonds 1400 eiro. Sk. nolikumu zemāk!

 Metu konkursa vides objektam
“Putnu kalns“
 
NOLIKUMS (PAPILDINĀTS)
Smārdē
 
I Vispārīgie jautājumi
 
 
1.1. Vides objektu paredzēts izveidot Engures novada, Smārdes pagasta, “Zīlītēs” iebraucamās daļas teritorijā / skatīt pielikumu Nr. 5 /. Objekta novietni plānot, iekļaujošu esošā dabas ainavā.
 
Vietas koordinātes: 56.948286, 23.271663
 
1.2. Pasūtītājs
Biedrība Baltā vilka takas
Juridiskā adrese: Zīlītes, Smārdes pag., Engures novads, LV – 3129
Reģ. Nr. Reģ.Nr.40008250247
Pasūtītāja kontaktpersona: žūrijas komisijas priekšsēdētāja Inese Vismane
Tālrunis: 29414473, e – pasts: baltavilkatakas@gmail.com
Darba laiks saziņai: darba dienās no plkst. 19:00 – 20:00.
 
1.3. Konkursa priekšmets
Vides objekts “ Putnu kalns “.
Putnu kalns simbolizē dzejnieka, ornitaloga Jāņa Baltvilka dzīves telpu un radošo pasauli, kas pilna ar dzeju. Tā ir visur – valodā, dabā, mūsu jūtās …
“ Putnu kalns ” veidojams kā daudzfunkcionāls atpūtas, vides, mākslas, un kultūras objekts kā sabiedrisko aktivitāšu norises vietas sastāvdaļa.
 
1.4. Izpildes termiņš
Pasūtītāja plānotais vides objekta “ Putnu kalns “ labākā meta realizēšanas termiņš ir līdz 2018. gada novembrim.
 
1.5. Pieteikumu iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība
1.5.1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 10.aprīlim plkst. 12.00
Smārdes bibliotēkā, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures
novads, parakstoties veidlapā - iesniegto piedāvājumu reģistrācijas saraksts.
1.5.2. Pieteikumi, kas nav iesniegti konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti, lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas brīdim vai, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīt.
1.5.3. Dalībnieks var atsaukt vai mainīt savu pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
 
1.6. Pieteikuma noformēšana
1.6.1. Pieteikums sastāv no divām daļām: Mets un devīzes atšifrējums
/ 1. pielikums /
-1-
 
Lai nodrošinātu pretendenta anonimitāti, iesniedzamajam metam jābūt pilnīgi anonīmam un apzīmētam ar devīzi. Devīzes atšifrējumu / 1. pielikums / iesniedz slēgtā aploksnē kopā ar metu.
1.6.2. Pieteikumu sagatavo latviešu valodā.
 
1.7. Cita informācija
1.7.1. Ar konkursa nolikumu, ieinteresētie dalībnieki var iepazīties mājas lapā www.enguresnovads.lv sadaļā SABIEDRĪBA.
1.7.2. Jautājumu /-s / par nolikumu un konkursu līdz 2017. gada 5. aprīlim pretendents nosūta elektroniski uz e – pastu: baltavilkatakas@gmail.com.
Žūrijas komisijas priekšsēdētājai Inesei Vismanei.
1.7.3. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā.
1.7.4. Pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu.
1.7.5. Konkurss notiek saskaņā ar šo Nolikumu.
1.7.6. Konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona.
 
 
 
II KONKURSA MĒRĶIS
 
2.1. Šī metu konkursa mērķis ir iegūt labāko ideju daudzfunkcionāla atpūtas,
vides un mākslas objekta “Putnu kalns “ kā īpašuma “ Zīlītes” vizītkarti un sabiedrisko aktivitāšu norises vietas sastāvdaļas izveidei.
2.2.Metu konkursa ietvaros tiks izvērtēti iesniegtie vides objektu meti. Konkursa pretendents, kura mets tiks atzīts par labāko un saņems pirmo godalgu, tiks uzaicināts uz pārrunām par sadarbības turpināšanu un objekta ieviešanu dzīvē.
2.3. Pārrunu procedūras rezultātā, noslēgtā pakalpojuma Līguma ietvaros, metu konkursa pirmās godalgas ieguvējam jāizgatavo vides objekts “ Putnu kalns “, soliņi un atkritumu urna.
 
 
III METS, TĀ SASTĀVS UN NOFORMĒJUMS
 
3.1. Metam jāatbilst meta noformēšanas prasībām / 2/ pielikums /.
3.2. Pretendents nodrošina, ka metā un materiālos arī gadījumā, ja tie tiek iesniegti
elektroniskā veidā, nebūtu iekļautas norādes uz autoru un tiktu ievērota pretendenta anonimitāte.
3.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu variantus.
 
IV DEVĪZE, TĀS ATŠIFRĒJUMS UN NOFORMĒJUMS
 
4.1. Ar devīzi saprot burtu un ciparu kopu, kas neidentificē pretendentu un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai.
4.2.Devīzes atšifrējumu veido, lai žūrijas komisija varētu identificēt iesniegtā meta
autoru.
4.3.Devīzes atšifrējumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai formai
/ 1.pielikums /.
4.4. Devīzes atšifrējumu ievieto slēgtā aploksnē uz kuras ir uzrakstīta devīze.
 
V METU KONKURSA DALĪBNIEKI
 
Metu konkursā drīkst piedalīties vides dizaineri, mākslinieki, ainavu arhitekti, un ar ainavu arhitektūru saistīto profesiju pārstāvji, arhitekti un šo profesiju studenti.
 
VI ŽŪRIJAS KOMISIJA
 
6.1. Konkursam iesniegto metu vērtēšanu veic žūrijas komisija šādā sastāvā:
Komisija priekšsēdētāja: Inese Vismane
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Gundega Jansone
Komisijas locekļi:
Dace Dēliņa
 Gunta Lāce
Jānis Galzons
 
6.2. Komisijas atbildīgā sekretāre: Kristīne Dirvēna,  tālr.29234788.
6.3.Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas
locekļu.
6.4.Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja
6.5.Komisijas sēde tiek protokolēta. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētāja un
visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.
 
 
VII ŽŪRIJAS KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 
7.1. Komisijas tiesības:
  7.1.1. Izdarīt grozījumus Nolikumā.
  7.1.2. Pieprasīt pretendentiem papildu informāciju.
  7.1.3. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.
  7.1.4. Nevērtēt metu, ja tiek konstatēts, ka tas nav noformēts tā, lai nodrošinātu   
pretendenta anonimitāti līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas brīdim.
  7.1.5. Nevērtēt metu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts Nolikuma prasībām
neatbilstošs mets.
  7.1.6. Pieņemt lēmumu par labāko metu.
  7.1.7. Pieņemt lēmumu nepiešķirt pirmo vietu nevienam no dalībniekiem vai izbeigt
metu konkursu.
7.2. Komisijas pienākumi:
  7.2.1. Nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu.
  7.2.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem.
  7.2.3. Neizpaust un informāciju par iesniegtajiem metiem un konkursa
pretendentiem līdz konkursa rezultātu paziņošanai.
  7.2.4. Vērtēt dalībniekus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar šo Nolikumu.
  7.2.5. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātu pieņemšanas,
paziņot to dalībniekiem.
 
 
VIII PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 
8.1. Pretendenta tiesības:
  8.1.1.Pieprasīt papildus informāciju par Nolikumu.
  8.1.2. Līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
pieteikumu.
  8.1.3. Piedalīties devīžu atšifrējumu atvēšanas sanāksmē.
8.2.Pretendenta pienākumi:
  8.2.1. Sagatavot pieteikumu atbilstoši Nolikumam.
  8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
  8.2.3. Sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.’
  8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
  8.2.5. Pretendenti uzņemas atbildību, ka iesniegtajos metos nav trešo personu
autortiesību pārkāpumu un uzņemas visu atbildību par autortiesību
pārkāpumiem, ja tādi tiek atzīti vai pierādīti ar tiesas nolēmumu.
 
IX METU VĒRTĒŠANA
 
9.1. Metus vērtē žūrijas komisija, kas pārbauda metu atbilstību nolikuma prasībām,
pieņem lēmumu par labāko metu, kā arī nosaka konkursa uzvarētāju. Žūrijas
komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.
9.2. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām žūrijas komisija izskata pieteiktos
metus. Devīzes atšifrējumi, kas iesniegti slēgtās aploksnēs, paliek neatvērti
līdz devīžu atšifrēšanas sanāksmei.
9.3. Žūrijas komisija vērtē iesniegtos metus atbilstoši nolikumā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem un ievēro pretendentu anonimitāti līdz devīžu atvēršanai.
9.4. Metu vērtēšanas kritēriji:
 
Nr.
Kritērijs
Vērtēšana
/ punktu skaits no 1 līdz 10 /
1.
Idejas oriģinalitāte, emocionālais un idejiskais vēstījums
 
1 - 10
2.
Iekļaušanās eksponējamā vidē, arhitektonisko un māksliniecisko elementu sintēze
 
1 - 10
3.
Ieceres realizācijas izmaksas un uzturēšanas izmaksas
1 - 10
4.
Funkcionalitāte – materiālu izturība, ilgmūžība un drošība
 
1 - 10
 
 
Kopā:
 
 
 
 
9.5. Katrs žūrijas komisijas loceklis izvērtē metus, katrā vērtēšanas kritērijā piešķirot
punktus no 1 līdz 10.
9.6. Meta vērtēšanā pēc četriem kritērijiem iegūtos punktus katrs žūrijas komisijas
loceklis sasummē, iegūstot kopējo punktu skaitu.
9.7. Kad žūrijas komisijas locekļi ir izvērtējuši visus metus, tiek aprēķināts vidējais
žūrijas komisijas locekļu kopvērtējums katram metam.
9.8. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kura mets ieguvis
visaugstāko žūrijas komisijas novērtējumu.
9.9. Ja metu novērtēšanā divi vai vairāki konkursa pretendenti ir ieguvuši vienādu
punktu skaitu, žūrijas komisijas locekļi lemj par konkursa uzvarētāju balsojot.
Ja, gadījumā, žūrijas komisijas locekļu balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētājas balss.
 
 
X DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMU ATVĒRŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
 
10.1. Visiem pretendentiem, kuri iesniedz metus atbildīgais sekretārs paziņo devīžu atšifrējuma atvēršanas sanāksmes vietu, datumu un laiku. Šo informāciju
nosūta ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes.
10.2. Devīžu atšifrējumu atvēršana ir atklāta.
10.3. Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas, žūrijas komisija slēgtā sēdē pieņem
galīgo lēmumu par konkursa rezultātiem.
10.4. Iesniedzot metu, pretendents apliecina un garantē, ka iesniegtais mets ir
pretendenta piesaistīto autoru darbs un ka pretendents ir ieguvis visas nepieciešamās tiesības un atļaujas no visiem autoriem. Pretendents apņemas atbildēt un atlīdzināt biedrībai “ Baltā vilka takas “ visus zaudējumus par jebkuriem autoru vai trešo personu prasījumiem saistībā ar pretendenta iesniegtā meta izmantošanu, ja tā izmantošana notiek saskaņā ar šo nolikumu.
10.5. Pretendenta autortiesības attiecībā uz līdzdalību meta turpmākajā izstrādē un meta turpmāko izmantošanu publikācijām presē, ievēro saskaņā ar Autortiesību likumu.
10.6. Konkursa pretendenti, iesniedzot piedāvājumu, akceptē to publiskošanu, tai skaitā mājaslapā interneta vietnē www.enguresnovads.lv un citur bez papildus saskaņošanas un samaksas.
10.7. Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu konkursam, piekrīt, ka meti pāriet pasūtītāja īpašumā / mantiskās tiesības / un pasūtītājs patur tiesības izmantot godalgotos metus pēc vajadzības, grozījumus un papildinājumus, saskaņojot ar meta autoru.
10.8. Godalgas nesaņēmušie pretendenti metus var saņemt pie žūrijas komisijas
priekšsēdētājas, 2 / divu / nedēļu laikā no metu konkursa rezultātu paziņošanas dienas.
10.9. Pēc minētā termiņa pasūtītājs neuzņemas atbildību par metu glabāšanu.
 
 
 
XI GODALGU SADALES PRINCIPS UN IZSNIEGŠANAS TERMIŅŠ
 
11.1. Konkursa pirmās vietas ieguvējam tiek piešķirta naudas balva  -   700 EUR
11.2. Konkursa otrās vietas ieguvējam tiek piešķirta naudas balva - 400 EUR
11.3. Konkursa trešās vietas ieguvējam tiek piešķirta naudas balva -  300 EUR
11.4  Metu konkursa pretendentu naudas balvas / kopā EUR 1400 /
         nodrošina Engures novada dome.
11.5. Naudas balvās ir iekļauti visi nodokļi.
11.6. Naudas balvas izmaksā 2 / divu nedēļu laikā no rezultātu paziņošanas.
 
 
Komisijas priekšsēdētāja
Inese Vismane
 
 

<< Atpakaļ