Engures novads

Noslēdzies arhitektūras metu konkurss „Vēja dārzs” Smārdē25-01-2019

Iepriekšējā gada oktobrī konkursa organizētājs – Engures novada Dome – izsludināja arhitektūras metu konkursu vienā kārtā un līdz šī gada 4. janvārim visi pretendenti tika aicināti iesūtīt savas idejas „Vēju dārza” Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, teritorijas attīstības koncepcijai. Projektējamā teritorija ir esošais parks Smārdē – „Vēju dārzs” un tam pieguļošā teritorija 5,0 ha platībā (kadastra Nr.90820100437, Nr.90820100435 un Nr.90820110034).

Arhitektūras metu projekta konkursa uzdevums ir izstrādāt Arhitektūras metu projektu ar vadlīnijām šīs teritorijas funkcionālai, vizuālai un mentālai attīstīšanai pie Smārdes ciemata teritorijas, paredzot: 
teritorijas integrēšanu pieguļošajā ciemata teritorijā un esošajā „Vēju dārzā”, sasaistot to ar dabas teritorijām;
brīvdabas estrādes, aktīvās atpūtas, rekreācijas zonu un arhitektoniski ainaviskus dizaina risinājumus, kā arī iespējamu ūdens tilpnes izveidi;
risinājumu informācijas stendiem un norāžu zīmēm, izveidojot vienotu noformējumu un sistēmu;
risinājumus mākslas objektu vizuālajam tēlam un izvietojumam.
 
Konkursa dalībniekiem savas skices un aprakstus bija jāiesniedz slēgtā veidā, apzīmētus ar devīzi, kas neatklāj viņu vārdus un uzvārdus. Tādējādi izvērtējot uzvarētāju, tika ievērots anonimitātes princips.
Konkursam iesniegto Projektu izvērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā bija komisijas priekšsēdētājs – Engures novada Domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada Domes izpilddirektors Imants Valers, Engures novada pašvaldības būvvaldes vadītāja pienākumu pildītājs Roberts Kozlovskis, Engures novada Domes lietvede Inga Reiniņa. Pieaicinātie eksperti: Ainavu arhitekte Dace Lukševica, arhitekte Dace Dēliņa, dārznieks Pēteris Klucis.
Iesniegto projektu izvērtēšanas sanāksmē 9. janvārī notika trīs iesniegto projektu „Pieneņu pūka”, „Dzērvīte 2019” un „B 52” izvērtēšana un ekspertu viedokļu uzklausīšana. Atklāti balsojot 4 balsīm „PAR” (Gundars Važa, Imants Valers, Roberts Kozlovskis, Inga Reiniņa), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, nolemj noteikt šādu vietu sadalījumu:
1.vieta „Pieneņpūka”, piešķirot prēmiju 2000 EUR apmērā;
2.vieta „B 52”, piešķirot prēmiju 1000 EUR apmērā;
3.vieta „Dzērvīte 2019”, piešķirot prēmiju 500 EUR apmērā.
 
Savukārt 22. janvārī notika dalībnieku un rezultātu paziņošana:
1. „Pieneņpūka” – arhitekts Uno Majevskis, ainavu arhitekte Irina Iļjina; 
2. „B 52” – Beāte Ose;
3. „Dzērvīte 2019” – Gvido Buls.
 
1. vietas ieguvēja projekta - „Pieneņpūka” paskaidrojuma raksts 
 
Arhitekts Uno Majevskis un ainavu arhitekte Irina Iļjina ir snieguši savas devīzes – „Pieneņpūka” paskaidrojuma rakstu. Izstrādājot „Vēju dārza” teritorijas attīstības koncepciju, tika ņemta vērā tā jau pašreizējā popularitāte pagasta cilvēku un viesu vidū, kā arī tuvumā esošo vēsturisko, dabas un citu tūrisma objektu sasniedzamība un daudzveidība, un iespējamo parka izmantošanas iespēju papildināšana. Tādējādi tika pieņemta ideja, ka „Vēju dārzs” mūsu piedāvātajā metā tiks veidots un attīstīts kā vieta, kur satikties un baudīt tā plašo, svaigā gaisā esošo atpūtas iespējas klāstu.
 
Projekta metā teritorijā piedāvātas dažādu veidu un aktivitāšu iespējas visām vecuma un interešu grupām, nosacīti sadalot „Vēju dārzu” dažādu funkciju zonās, kuras savā starpā savienos un apvienos celiņi un daudzveidīgs jau esošā dārza apstādījumu turpinājums.
 
Teritoriju paredzēts aprīkot ar dažādu veidu soliņiem, vienojošām norādēm, apgaismojumu un vides objektiem. Visa „Vēju dārza” teritorija paredzēta brīvi un ērti pieejama gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan cilvēkiem ar maziem bērniem ratiņos.
 
Projekta realizācijas procesā ir iespējama projekta koriģēšana, kā arī vēl ir nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu. „Vēju dārza” budžeta izstrādē tiks ņemtas vērā precīzākas izstrādes detaļas un kādi stādījumi tajā jau ir veikti. Katrs konkursa dalībnieks ir dalījies ar labām idejām, kuras tiks ņemtas vērā, bet visi parka izveides tehniskie aspekti vēl ir jāapsver. 
 
Plašāku informāciju par visiem konkursa dalībniekiem un to piedāvātajiem projektiem var apskatīt Engures novada Domes mājaslapā – www.enguresnovads.lv. Visas projekta skices no 29. janvāra apskatāmas Smārdes bibliotēkā, kura atrodas Engures novada Domes ēkā (Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov.). Bibliotēkā ir iespēja arī izteikt savus priekšlikumus rakstiskā veidā par „Vēju dārza” parka izveidi. 
 
 
2. vietas ieguvēja projekta - „B52” skices un paskaidrojuma raksts 
 
     
 
3. vietas ieguvēja projekta - „Dzērvīte 2019” skice un paskaidrojuma raksts
 
 
Ilze Steriņa
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ