Engures novads

Notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Klurgas” izsole26-10-2015

Engures novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Klurgas” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra numurs 9082 008 0112) zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0286, kopējā platība 87,23 ha, un uz tā esošās 60 (sešdesmit) būves.

Izsoles sākumcena - EUR 372 400. Izsoles solis - EUR 5 000. Izsolei jāpiesakās līdz 2015.gada 25.novembra plkst.16.00. Izsole notiks 2015.gada 27.novembrī plkst.10.00 Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.
Nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumi: - zemesgabals izmantojams lidlauka infrastruktūras attīstībai un darbības nodrošināšanai. Jānodrošina teritorijas sakārtošana, gada laikā ieguldot degradējošo objektu likvidēšanā un vides sakopšanā ne mazāk kā EUR 150 000,00.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 15 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas – 37 240 EUR. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665
 
Izsoles noteikumi ŠEIT /.pdf/

<< Atpakaļ