Engures novads

Pansionāts "Rauda" izsolē pārdod AUDI A621-09-2015

Engures novada domes pansionāts „Rauda” rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - automašīnu AUDI A6, valsts Nr. GC 3195, izlaiduma gads 1998., nosacītā cena EUR 300,00 (t.sk. PVN), nodrošinājums EUR 30,00, izsoles solis – EUR 30,00. Par automašīnas AUDI A6 apskates laiku un vietu var vienoties iepriekš sazinoties pa tālruni mob. 22017257 (izpilddirektore Dace Randoha).

Lai pieteiktos izsolei dalībniekam jāaizpilda pieteikums, (izsoles noteikumu pielikums Nr.1) Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums EUR 30,00 apmērā Engures novada domes pansionāta „Rauda” kontā:
 
Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Engures novada domes pansionāts „Rauda”
Reģ.Nr.90000032113
Saņēmēja iestāde: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV 59 UNLA 0032 0171 30601
 
Izsole notiks 2015.gada 5.oktobrī plkst.14.15, Engures novada domes pansionātā „Rauda”, Rauda, Smārdes pag., Engures novads.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pansionātā „Rauda” pie sekretāres vai Engures novada domes interneta mājaslapā www.enguresnovads.lv. Informācija pa tālr. 22017257. Pieteikumus pieņems Engures novada domes pansionātā „Rauda”, Raudā, Smārdes pag., Engures novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 2015.gada 5. oktobrim plkst.14.00.
 
 
 

<< Atpakaļ