Engures novads

Pašvaldība iesaistās LIFE programmas projektā virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai21-07-2020

Engures novada domei tika piedāvāts piedalīties kā vienam no partneriem projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP), kura mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.  Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus. 
 
Pašvaldība  pieņēma lēmumu dalībai šai projektā, lai projekta ietvaros varētu veikt gruntsūdens piesārņojumu pētījumu Engures ciema teritorijās, kurās nav centralizētās kanalizācijas sistēmas, kā arī veikt uzlabojumus Engures attīrīšanas iekārtās lielāka apjomu notekūdeņu pieņemšanā no izvedamajām kanalizācijām (asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem). 
 
Tā kā viena no projekta aktivitātēm ir vides politikas uzlabošana, tad pašvaldība saskata iespēju, ka iegūtie pētījuma rezultāti par gruntsūdens piesārņojumu varētu būt arī  arguments paredzēt nākotnē piejūras pašvaldībām finansējuma saņemšanas iespējas ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūvei, jo piekrastes pašvaldībām vasaras periodā ir liela noslodze uz vidi. Pašreizējā ES finansējuma plānošanas periodā nelielām pašvaldībām (ar nelielu iedzīvotāju skaitu) nav pieejami ES fondu un valsts finanšu  līdzekļi ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūvei.
 
Tuvākajos mēnešos Engures iedzīvotājus aicinām būt pretimnākošiem un piedalīties pētījuma realizētāju veiktajā anketēšanā  par kanalizācijas nosēdakām, lai iegūtu pēc iespējas objektīvākus rādītājus!
 
Projekta LIFE GoodWater IP īstenošanas laikā no 2020. – 2027. gadam iesaistītās organizācijas īstenos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:
samazinās sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos; 
samazinās barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai mazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ievades samazināšanai;
samazinās hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
uzlabos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības, kā arī novērsīs trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) efektīvāku īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
palielinās dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicinās to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
sniegs atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.
 
LIFE GoodWater IP projektu kā koordinējošais partneris realizē valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām -  LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un LR Zemkopības ministriju, zinātniski pētnieciskajām iestādēm - Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava,” Latvijas Universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtu BIOR un SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs,” vietējā un reģionālā līmeņa institūcijām – Engures novada pašvaldību un SIA “Jelgavas novada KU,” valsts īpašuma pārvaldības organizācijām valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži,” kā arī nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, NVO “Zemnieku Saeima,” Pasaules Dabas fondu, asociāciju “Baltijas krasti,” Latvijas Dabas fondu, Baltijas Vides forumu un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.
 
Projekta kopējais budžets ir 14 463 050 EUR, tajā skaitā ES LIFE programmas finansiālais ieguldījums 8 677 830 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālais ieguldījums 4 372 616 EUR un projekta partneru līdzfinansējums 1 517 604 EUR. Projekta ietvaros riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai 8 gadu laikā ir plānots piesaistīt arī papildus finansējumu 101 890 569 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstības fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Norvēģijas Finanšu instrumenta un citiem publiskiem un privātiem fondiem.  
 
Projekta ieviešanā Engures novada domes kā saistītā partnera kopējie ieguldāmie finanšu līdzekļi plānoti ne vairāk kā 150 576 EUR, no kuriem:
1) pašvaldības līdzfinansējums: 15 058 EUR, kas ir 10% no kopējā partnera budžeta;
2) Komisijas LIFE programmas piešķirtais finansējums: 90 346 EUR, kas ir 60% no partnera budžeta;
3) Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums: 45 173 EUR, kas ir 30% no partnera budžeta.
 
Vairāk par projektu www.goodwater.lv
 
Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv
Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.
 
 
 
 

<< Atpakaļ