Engures novads

PAZIŅOJUMS - pansionāts "Rauda" izsolē pārdod Audi A623-07-2015

Engures novada domes pansionāts „Rauda” rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - automašīnu AUDI A6, valsts Nr. GC 3195, izlaiduma gads 1998., nosacītā cena EUR 500,00, nodrošinājums EUR 50,00, izsoles solis – EUR 30,00. Par automašīnas AUDI A6 apskates laiku un vietu var vienoties iepriekš sazinoties pa tālruni mob. 29716321 (direktora vietniece Elita Jēgere).

 Lai pieteiktos izsolei dalībniekam jāaizpilda pieteikums, (izsoles noteikumu pielikums Nr.1) Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums EUR 50,00 apmērā Engures novada domes pansionāta „Rauda” kontā:
 
Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Engures novada domes pansionāts „Rauda”
Reģ.Nr.90000032113
Saņēmēja iestāde: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV 59 UNLA 0032 0171 30601
Izsole notiks 2015.gada 14.augustā plkst.14.15, Engures novada domes pansionātā „Rauda”, Rauda, Smārdes pag., Engures novads.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pansionātā „Rauda” pie sekretāres vai Engures novada domes interneta mājaslapā www.enguresnovads.lv. Informācija pa tālr. 63124038. Pieteikumus pieņems Engures novada domes pansionātā „Rauda”, Raudā, Smārdes pag., Engures novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 2015.gada 14. augustam plkst.14.00.
 

<< Atpakaļ