Engures novads

Paziņojums par detālplānojumu apstiprināšanu27-04-2015

Apstiprināts detālplānojums zemesgabaliem „Ērgļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0642),“1.šķērsiela 12” (apz.kad.Nr.9066 004 0378), “Amuļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0643), “Palienas” apz.kad.Nr.9066 004 0374), “Cimdenieki” (apz.kad.Nr.9066 004 0597), “Esserti” (apz.kad.Nr.9066 004 0428) , “Birzmaļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0380), “Trijotnes” (apz.kad.Nr.9066 004 0481), “Jūraslīcis” (apz.kad.Nr.9066 004 0420), “Ozolu iela 25” (apz.kad.Nr.9066 004 0438) Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

Saskaņā ar Latvijas republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, Engures novada dome paziņo, ka ir apstiprināts detālpānojums saskaņā ar 2015.gada 21.aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma zemesgabaliem „Ērgļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0642),“1.šķērsiela 12” (apz.kad.Nr.9066 004 0378), “Amuļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0643), “Palienas” apz.kad.Nr.9066 004 0374), “Cimdenieki” (apz.kad.Nr.9066 004 0597), “Esserti” (apz.kad.Nr.9066 004 0428) , “Birzmaļi” (apz.kad.Nr.9066 004 0380), “Trijotnes” (apz.kad.Nr.9066 004 0481), “Jūraslīcis” (apz.kad.Nr.9066 004 0420), “Ozolu iela 25” (apz.kad.Nr.9066 004 0438) Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.4 p.34).
 
Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Engures novadā, būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laikā.
 
Detālplānojuma zemesgabalam “Kuģukalni”publiskās apspriešanas sanāksme. Laiks: 2015. 21.maijs 16.00
Vieta: Lapmežciema pagasta pārvalde Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Engures novadā.
 
Engures novada dome paziņo, ka saskaņā ar Engures novada domes 2015.gada 21.aprīļa lēmumu „Par detālplānojuma pirmās redakcijas īpašumam “Kuģukalni”, kad.Nr.9066 001 0238, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām”, tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 
Publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 5.maija līdz 2015.gada 2.jūnijam.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumu projektu varēs iepazīties Lapmežciema pagasta pārvaldes Liepu ielā 2, Lapmežciemā, 2.stāva vestibilā darbadienās no plkst 9.00 līdz 17.00.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Engures novada domē un Lapmežciema pagasta pārvaldē darbadienās no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 14.00.
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2015.gada 21.maijā plkst.16.00 Lapmežciema pagasta pārvaldē.
 

<< Atpakaļ