Engures novads

Paziņojums par izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam „Loka ceļš trīs”03-01-2018

Engures novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu „Loka ceļš trīs” Smārdes pagastā, Engures novadā, (kadastra Nr.9082 008 0328), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0307, kopējā platība 1,42 ha un trīs ēkām ar kadastra apzīm. 9082 008 0112 006, 9082 008 0112 024, 9082 008 0112 076. Izsoles sākumcena – 25 113 EUR.

Izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 5.februārim plkst.10.30. Izsole notiks 2018.gada 5.februārī plkst.11.00, Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa 15 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles.
Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru. tālr. 29272665.
 
 

<< Atpakaļ