Engures novads

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Bigauņciemā16-06-2016

Ar Engures novada domes 2016. gada 24. maija lēmumu „Par jauna lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (protokols Nr.5 p.18) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijā starp nekustamajiem īpašumiem „Rīti”, kadastra apzīmējums Nr.9066 006 0121, „Līkloči”, apzīmējums kadastrā Nr.9066 006 0136,, Veco pagasta ceļu, autoceļu P128 Sloka – Talsi, Rīgas jūras līci un robežojas ar Jūrmalas pilsētu, un kurā atrodas nekustamie īpašumi „Rotas”, apzīmējums kadastrā Nr.9066 006 0198, īpašumu „Vecrīnava”, apzīmējums kadastrā Nr.9066 006 0690, „Līkloči”, apzīmējums kadastrā Nr.9066 006 0136, „Tauriņi”, kadastra apzīmējums Nr.9066 006 0121, un „Saulceri”, apzīmējums kadastrā Nr.9066 006 0180.

 Izstrādājot lokālplānojumu, plānots mainīt Engures novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu minēto īpašumu daļās no “Dabas teritorija (A1) uz “Mazstāvu dzīvojamā apbūve krasta kāpu aizsargjoslā (DzM2).
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Engures novada domes būvvaldes vadītāja vietnieks R.Kozlovskis
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Engures novada domē Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV-3129, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu: dome@enguresnovads.lv. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.
 
 
 

<< Atpakaļ