Engures novads

Paziņojums par lokālplānojumu Lapmežciemā17-08-2015

Paziņojam, ka Engures novada dome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu, 2014.gada 18.martā ir pieņēmusi lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Engures novada, Lapmežciema pagasta teritorijas daļā, kas atrodas starp nekustamo īpašumu „Rīti”, apzīmējums kadastrā Nr.9066 006 0142, Veco pagasta ceļu, autoceļu P128 Sloka-Talsi, Rīgas jūras līcis, un robežu ar Jūrmalas pilsētu” (prot.Nr.3 p.22)” ar mērķi precizēt Engures novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam noteiktās funkcionālo zonu teritoriju izmaiņas pamatojoties uz dokumentāli pierādīto vēsturisko apbūvi krasta kāpu aizsargjoslā funkcionālajās zonās – Dabas teritorija (A1) un Mazstāvu dzīvojamā apbūve krasta kāpu aizsargjoslā (DzM2).

Lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punkts, lai mainītu Teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu Dabas teritoriju (A1) un noteiktu funkcionālo zonējumu - Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Engures novada domes būvvaldes vadītāja vietnieks Roberts Kozlovskis.
Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties Engures novada domes Lapmežciema pagasta pārvaldē Liepu ielā 2, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00 pie lokālplānojuma izstrādes vadītāja.
 
 

<< Atpakaļ