Engures novads

Paziņojums par nekustamo īpašumu izsolēm21-11-2019

Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 16. decembrī. Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 16. decembrim pl. 10.00.

Engures novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tās īpašumā esošos nekustamos īpašumus: 
 
1. Jūras ielā 89-7, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, (kadastra numurs 9050 900 0020), kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,1 m2). Izsoles sākumcena – 21 570,00 EUR, izsoles solis 100 EUR.
 
Nekustamā īpašuma Jūras ielā 89-7, Engure izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums īpašuma Jūras ielā 89-7, Engure izsolei ŠEIT.
 
Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 16.decembrī  plkst.10.30 nekustamajam īpašumam Jūras ielā 89-7.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 16. decembrim plkst.10.00.
 
 
2. “Vāverlauki” Engures pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9050 005 1117), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9050 005 1117, kopējā platība 2,67 ha (t.sk. meža zemes 2,66 ha ar mežaudzi 2,66). Izsoles sākumcena – 8430,00 EUR, izsoles solis 100 EUR.
 
Nekustamā īpašuma “Vāverlauki” izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums īpašuma “Vāverlauki" izsolei ŠEIT.
 
Izsole notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā 2019.gada 16.decembrī plkst.11.00 nekustamajam īpašumam “Vāverlauki”.
Izsolei jāpiesakās līdz 2019.gada 16. decembrim plkst.10.00.
 
 
3. “Apšuciema pagastmeži”, Engures pagastā, Engures novadā, (kadastra apzīmējums 9050 008 0306), kura kopējā platība 8,48 ha, kas sastāv no 6 (sešiem) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9050 008 0210- platība 0,39 ha, 9050 008 0241- platība 1,47 ha, 9050 008 0290- platība 2,2 ha, 9050 008 0306- platība 1,52 ha, 9050 008 0327- platība 1,62 ha, 9050 008 0328- platība 1,28 ha. Izsoles sākumcena – 52 330,00 EUR, izsoles solis 200 EUR.
 
Nekustamā īpašuma “Apšuciema pagastmeži” izsoles noteikumi ŠEIT.
Pieteikums īpašuma “Apšuciema pagastmeži" izsolei ŠEIT.
 
 
Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā dalības maksa 20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas uz Engures novada domes norēķinu kontu (AS "SEB banka", konts Nr.LV40UNLA0032011130911). Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2019.gada 30.decembrim, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pretendenti ar izsoles noteikumiem arī var iepazīties Engures novada domē. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 63161234 Daiga Ozoliņa, e-pasts: engure@enguresnovads.lv.
 
 
 

<< Atpakaļ