Engures novads

Paziņojums par PSIA "Krants" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu un Veselības inspekcijas atzinumu par dzeramā ūdens kvalitāti18-07-2014

PSIA "Krants", reģ. Nr.40003373066, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118, izstrādāja un 2014.gada 3.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Lapmežciema pagastam, Engures novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Ar 2014.gada 9.jūlija lēmumu Nr. 193 SPRK ir apstiprinājusi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,80 Eur/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,95 Eur/m3 apmērā. Tarifi stājas spēkā ar 2014.gada1.septembri.
Savukārt 2013.gada 22.augustā PSIA "Krants" iesniedza pieteikumu par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu sakarā ar palielinātu sulfātu saturu deramajam ūdenim Lapmežciemā.
2014.gada 11.jūlijā Veselības inspekcija ir izsniegusi atzinumu Nr.3.2-6/18629/2061, kurā ir noteikta uz trīs gadiem līdz 2017.gada 22.julijam īpašā norma sulfātu saturam 333 mg/l.
 
PSIA Krants valdes loceklis Andris Apels
 
 

<< Atpakaļ