Engures novads

Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifu projektu08-01-2018

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Janvāri” Laidzes pagasts, Talsu novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 28,44 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2014. gada 21. jūlija (SPRK lēmums 18.06.2014.).
Regulatorā iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu veido:
 
SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN): 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t 
53,28
DRN starpības komponente, EUR/t 
pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu
25,80
pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu
31,70
pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu
36,86
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t
pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu
27,48
pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu
21,59
pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu
16,43
* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”
  
Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:
 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t
DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t
Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t
Laikposmā
27,48
35,00
62,48
01.01.2018. – 31.12.2018.
21,59
43,00
64,59
01.01.2019. – 31.12.2019.
16,43
50,00
66,43
no 01.01.2020.
 
Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un ES Kohēzijas fonda projekta “Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība-II kārta” projekta ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.
 
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu projektu lietotājs var SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””  birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar SIA “AAS “Piejūra”” valdes priekšsēdētāju Indru Rassoni, tālr. 63123306, mob.tālr. 29186332.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, LV40003525848, Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, e-pasta adrese: piejura@tukums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
 

<< Atpakaļ