Engures novads

Paziņojums par SIA “STRABAG” plānotās smilts – grants un smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu26-02-2018

Publicēts laikrakstā “Engures novada ziņas” 2018. gada 28. februāra izdevumā Nr.2.

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts atradnes “Lido” ierīkošana
9,98 ha platībā.
Paredzētās darbības vieta: Engures novada Smārdes pagasta nekustamais īpašums “Lido” (kadastra numurs 90820120018).
Ierosinātājs: SIA "STRABAG", reģ. Nr. 49203002756.
Informācija par procedūru: Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2017. gada 21. marta Ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. VE17SI0013.
Ziņojuma nosaukums: SIA “STRABAG” plānotās smilts–grants un  smilts ieguves  derīgo izrakteņu atradnē “Lido” Engures novada Smārdes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018.gada 28.februāris
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005,
tālr. 27507017.
Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 19. martā plkst. 17:00 Engures novada Domē, Apspriežu telpā (Jaunā iela 9, Smārde).
Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties: Engures novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads), darba laikā, kā arī tīmekļa vietnēs www.enguresnovads.lv un www.videseksperti.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2018. gada 30. martam:
SIA „Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005; tālrunis 27507017; elektroniskā adrese: liva@videseksperti.lv; mājas lapas adrese: www.videseksperti.lv);
Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045; tālrunis: 67321173, fakss: 67321049; elektroniskā adrese vpvb@vpvb.gov.lv; mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv). 

<< Atpakaļ