Engures novads

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums (privātuma politika)12-06-2018

Informējam iedzīvotājus par pašvaldību personu datu apstrādes juridisko pamatojumu jeb privātuma politiku.

 
 
 
Pārzinis: Engures novada pašvaldība. Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV -3129, reģistrācijas Nr.  90000050759, Tālr. 63192243, epasts: dome@enguresnovads.lv
Datu aizsardzības speciālists: speciālisti ir Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, epasts: raivis@grubesbirojs.lv un  datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
Personas datu apstrādes nolūks: skat. 2.pielikumu.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: skat. 2.pielikumu.
Personas datu papildus ieguves avoti: skat. 2.pielikumu
Personas datu kategorijas: skat. 2.pielikumu.
Personas datu glabāšanas ilgums: skat. 2.pielikumu.
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Engures novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Engures novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.
Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
 

<< Atpakaļ