Engures novads

Sludinājums par apbūves tiesību izsoli03-07-2018

Engures novada dome paziņo, ka 2018.gada 18.jūlijā plkst. 9.00 Lapmežciema pagasta telpās Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā notiks Engures novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā atklāta mutiska apbūves tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par objektu:
Apbūves tiesība – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9066 001 0743 daļas - 0,033 ha platībā, kas atrodas Kuģukalna ielā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Adrese – Kuģukalna iela, Lapmežciema pagasts, Engures novads;
Lietošanas mērķis – autostāvvieta;
Apbūves tiesības termiņš – 12 gadi
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā– 28 EUR.
Izsoles solis – 2 EUR
Dalības maksa – 15 EUR
Izsoles dalībniekus reģistrē Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā Lapmežciema pagastā, Engures novadā,
Reģistrācija tiek izbeigta 18.07.2018. plkst. 8.50.
Ar objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 29467086 (Laura Šmite).
 

<< Atpakaļ