Engures novads

Saistošie noteikumi

Nosaukums SN Nr. Pieņemti Dokuments Aktuāls no
Pašvaldība    
Engures novada pašvaldības nolikums 1 09.07.2009. Konsolidētā versija 27.06.2017.
Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi budžetā 7 15.03.2011.    
         
Sociālie pabalsti, sociālie pakalpojumi    
Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā  5 15.02.2018.   Spēku zaudējuši  
Engures novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība  9 28.12.2018.    
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Engures novadā  5  26.01.2016. Spēku zaudējuši 25.04.2017.
Par kārtību kādā sniedzams pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai  6  26.01.2016.  Konsolidētā versija 15.02.2018.
Par kārtību, kādā piešķirams apbedīšanas pabalsts Engures novadā  7  16.06.2015. Konsolidētā versija 25.10.2016.
Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā  58  22.12.2009. Konsolidētā versija 28.12.2017.
Par Engures novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei  7  26.01.2016. Konsolidētā versija 25.01.2017.
Par Engures novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem  8  26.01.2016. Konsolidētā versija 16.11.2017.
Par Engures novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  4  20.05.2014. Konsolidētā versija 21.10.2014.
Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim 23  19.10.2010. Konsolidētā versija  22.07.2014.
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Engures novadā  6  20.06.2019   06.08.2019
Izglītība, kultūra    
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Engures novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs  56 24.11.2009.  Konsolidētā versija  20.05.2014.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem  1  19.01.2010. Konsolidētā verisja   23.03.2010.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada

 vispārējās izglītības iestādēs
 17  18.03.2014. Konsolidētā versija  20.08.2013.
 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Engures Mūzikas un mākslas skolā  3  18.03.2014.    
 Engures novada pašvaldības aģentūras "Šlokenbekas muiža" nolikums  6  16.06.2015.    
 Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai 13  21.06.2016.    
         
         
Sports    
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs  6  15.03.2011. Konsolidētā versija  22.07.2014.
Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Engures novadā  9  21.07.2014.    
         
Sabiedriskā kārtība, vides aizsardzība    
Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi  13  21.08.2012. Konsolidētā versija   17.03.2015.

Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Engures novadā

 10  15.06.2010.    
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Engures novadā  10  15.06.2010.    
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Engures novadā  8  19.04.2011.    
Par koku ciršanu ārpus meža Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā  11  20.08.2013. Konsolidētā versija  
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Engures novadā  17  25.10.2016.    
         
Pašvaldības nodevas, atļaujas    
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai  5  16.02.2010. Konsolidētā versija  22.07.2014.
Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām  50  20.10.2009. Konsolidētā versija 22.07.2014.
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Engures novadā  7  19.02.2013.    
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu  55  24.11.2009. Konsolidētā versija  24.09.2013.
         
         
Būvniecības jautājumi
       
Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā  4 15.02.2011.  Konsolidētā versija  15.10.2013.
Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Engures novadā pēc pakalpojuma ņēmēja (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma  14  25.09.2012. Konsolidētā versija  26.06.2013.
         
Nekustamā īpašuma nodoklis
       
Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā        
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā  25 18.10.2011. Konsolidētā versija  28.12.2017.
         
Dažādi        
Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Engures novadā izvietošana un noformēšanaNolikums par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Kaņiera ezerā 2016.-2026.gadam

11

26.04.2016.

 

Par Engures novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas C un D klašu apstiprināšanu Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos 

20 21.09.2010.

Par Engures novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

2 26.01.2016.

Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Engures novadā

18 15.11.2016.    
Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā  5  15.03.2011. Konsolidētā versija  20.09.2018.
2 25.01.2018.    
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanu Engures novadā