Engures novads

Saistošie noteikumi

Nosaukums SN Nr. Pieņemti Dokuments Aktuāls no
Pašvaldība    
Engures novada pašvaldības nolikums 1 09.07.2009. Konsolidētā versija 18.03.2021
Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi budžetā 7 15.03.2011.    
         
Sociālie pabalsti, sociālie pakalpojumi    
Par sociālo palīdzību Engures novadā  4 28.01.2021.  Saistošie noteikumi  28.01.2021.
Engures novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība  9 28.12.2018.    
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Engures novadā  5  26.01.2016. Spēku zaudējuši 25.04.2017.
Par kārtību kādā sniedzams pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai  6  26.01.2016. Spēkā neesošs 15.02.2018.
Par kārtību, kādā piešķirams apbedīšanas pabalsts Engures novadā 7  16.06.2015. Konsolidētā versija 28.01.2021.
Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā 58  22.12.2009. Konsolidētā versija 28.12.2017.
Par Engures novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 7  26.01.2016. Konsolidētā versija 25.01.2017.
Par Engures novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem  8  26.01.2016. Konsolidētā versija 28.01.2021.
Par Engures novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  4  20.05.2014. Konsolidētā versija 21.10.2014.
Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim 23  19.10.2010. Zaudējuši spēku 17.06.2021.
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Engures novadā  6  20.06.2019 Spēkā neesoši 04.03.2020.
Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem  16  19.12.2019   04.03.2020.
Izglītība, kultūra    
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Engures novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 10  26.09.2019.    
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem  1  19.01.2010. Konsolidētā verisja   01.04.2020.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada vispārējās izglītības iestādēs

 17  18.03.2014. Konsolidētā versija  20.08.2013.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Engures Mūzikas un mākslas skolā  3  18.03.2014.    
Engures novada pašvaldības aģentūras "Šlokenbekas muiža" nolikums  6  16.06.2015.  Spēku zaudējuši  
Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai 13  21.06.2016.    
         
         
Sports    
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs 6  15.03.2011. Konsolidētā versija  22.07.2014.
Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Engures novadā 9  21.07.2014.    
         
Sabiedriskā kārtība, vides aizsardzība    
Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi  13  21.08.2012. Nav spēkā  17.03.2015.
12 26.09.2019    

Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Engures novadā

10  15.06.2010.    
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Engures novadā 10  15.06.2010.    
 8  19.04.2011. Konsolidētā versija  02.11.2019
Par koku ciršanu ārpus meža Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā  11  20.08.2013. Konsolidētā versija  
 17
 25.10.2016.
 
   
 11  26.09.2019    
Engures novada sabiedriskās kārtības noteikumi 12   21.05.2020    
Par Engures novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 13 21.05.2020    
Pašvaldības nodevas, atļaujas  SN Nr. Pieņemti Dokuments Aktuāls no
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai 5  16.02.2010. Konsolidētā versija  22.07.2014.
Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 50  20.10.2009. Konsolidētā versija  22.07.2014.
 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Engures novadā  7  19.02.2013.    
 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu  55  24.11.2009.  Konsolidētā versija  24.09.2013.
Būvniecības jautājumi
       
Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā 4 15.02.2011.  Konsolidētā versija  15.10.2013.
Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Engures novadā pēc pakalpojuma ņēmēja (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma 14  25.09.2012. Konsolidētā versija  26.06.2013.
         
Nekustamā īpašuma nodoklis
SN Nr. Pieņemti Dokuments Aktuāls no
Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā        
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā 25 18.10.2011. Konsolidētā versija  28.12.2017.
Dažādi        
Par valsts nodevu atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam Engures novadā   10 18.10.2018.     
9 23.04.2013. Konsolidētā versija
Nolikums par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Kaņiera ezerā 2016.-2026.gadam

11

26.04.2016.

 
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanu Engures novadā 4 16.05.2019.    

Par Engures novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos 

20 19.11.2020.

Par Engures novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

2 26.01.2016.

Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Engures novadā

Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Engures novadā (Aktuāls no 01.07.2020)

18 15.11.2016.    
Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā 5 15.03.2011. Konsolidētā versija  21.11.2019.
2 25.01.2018.