Engures novads

Aizvadīts tālizpētes lauka seminārs Šlokenbekas muižā07-08-2018

Šā gada 31. jūlijā un 1. augustā Engures novada Šlokenbekas muižā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras Ģeotelpisko pētījumu grupas rīkotais tālizpētes lauka seminārs.

Seminārā tika diskutēts par aktuālākajām tendencēm Tālizpētē, kas cieši saistīta ar dažādām tautsaimniecības jomām. Pārrunātas pielietojuma formas un sasniedzamais rezultāts pie Tālizpētes pielietojuma piecu – desmit gadu nākotnes periodā. Kā arī seminārā tika diskutēts par aktualitātēm, kas tika akcentētas 11. jūlijā notikušajā Latvijas mērnieku forumā "Mērniecības nozares politika 2025". Pēc šīs diskusijas tika apzināts iespējamais pētījumu tematiku loks, kas varētu tikt realizēts diplomprojektos un maģistra darbos.
 
Semināra gaitā tika pielietots tehniskais aprīkojums no Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras Interreg Latvijas Lietuvas pārrobežu īstenotā projekta “Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā”. Projekta ietvaros šā gada 28. martā tika atklāts ĢIS kompetenču centrs, kas aprīkots ar plašu materiālo bāzi apmācību organizēšanai, tajā skaitā ar tālizpētes instrumentiem – dronu un fotogrammetrisko kameru. Tālizpētes lauka semināra gaitā tika organizēta studentu un mācībspēku apmācība šo instrumentu pielietošanā un ģeotelpisko datu iegūšanā dažāda veida teritorijās – Baltijas Jūras līča piekrastē, Šlokenbekas muižas teritorijā un līnijveida objektā (jaunuzbūvēts ceļš), kas izvietots izteiktā reljefā Milzkalnes ciematā.
 
Tālizpētes lauka seminārā piedalījās Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja, asociētā profesore Vivita Puķīte, asociētais profesors Armands Celms, lektore Vita Cintiņa, lektors Aivars Ratkevičs un profesionālo bakalaura studiju programmu “Zemes ierīcība” un “Zemes ierīcība un mērniecība” studenti, kā arī maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”, specializācijas “Ģeodēzija” maģistranti.  
 
Paldies muižkundzei Daigai Osītei un Engures novada Domei par sadarbību un atbalstu semināra norisē!
 
 

<< Atpakaļ