Engures novads

Materiālā palīdzība Engures novada pirmklasniekiem26-08-2020

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 4.apakšpunktu, 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu Engures novada dome nolēma piešķirt materiālu palīdzību pirmklasniekiem uzsākot mācības.

Engures novada dome nolēma:
1. Izmaksāt vienreizēju materiālu palīdzību 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā katram Engures novada pašvaldībā deklarētajam bērnam, kurš 2020.gada 1.septembrī pirmoreiz uzsāk mācības skolā.
2. Pabalstu bērnu vecāki vai aizbildņi var saņemt savai dzīvesvietai tuvākajā pagasta pārvaldē no 2020.gada 24.augusta.
3. Vecāki vai aizbildņi, kuru pirmklasnieki uzsāk mācības citas pašvaldības mācību iestādē, pabalsta saņemšanai uzrāda izglītības iestādes izziņu, par bērna uzņemšanu attiecīgās mācību iestādes 1.klasē.
 
Informācijai: 2020. gada 1. septembrī Kase Engures nova domes ēkā (Jaunā iela 9, Smārdē) būs slēgta!

<< Atpakaļ