Engures novads

Strauji tuvojas Zinību diena! (papildināts)22-08-2013

Zinību diena 2. septembrī! Milzkalnes sākumskolas skolēni pie skolas pulcējas pl. 9.00, Engures vidusskolas, Lapmežciema un Smārdes pamatskolas audzēkņi - pl. 10.00. Engures novada skolu audzēkņi no 1. -12. klasei saņem brīvpusdienas. Engures novada skolu audzēkņi, kas uzsāk skolas gaitas 1. klasē un ir deklarēti Engures novadā, saņem vienreizēju pabalstu 20 latu apmērā.

Zinību dienas vēstneši Engurē
Vēsie vakari, putnu nemiers, oranžie pīlādži un rudens ziedi dārzos liecina - klāt skolas laiks. Šķita, tikko bija gada pārbaudes darbu un eksāmenu laiks, bet nu atkal pienācis jaunais sākums. Sākums 2013./2014. mācību gadam. Katram skolēnam, vecākam un skolotājam šis sākums ir īpašs. Tās ir jaunas satikšanās, jaunas emocijas un pēc vasaras jauns ritms – celšanās, iešana vai braukšana uz skolu, stundas, konsultācijas, jaunas zināšanas, sekmes.
Engures vidusskola savus skolēnus sagaidīs saposta un tīra. Gaišas durvis, izremontēta mūsu skolas „gaismas pils” – skolas bibliotēka. Par šiem padarītajiem darbiem paldies sakāms visam skolas tehniskajam personālam. Skolas bibliotēkas fondi ir papildināti ne tikai ar mācību grāmatām, bet arī ar daiļliteratūru un dažādu metodisko literatūru vecākiem un skolotājiem.
Vasaras periodā paralēli skolas virtuves darbam nometņu laikā tika izremontētas skolas ēdnīcas noliktavu, sakņu un gaļas ceha, kā arī personāla telpas. Paldies saimniecēm par sapratni un pacietību! Viņu gatavotos ēdienus atzinīgi novērtēja gan pieaugušie, gan bērni no Rīgas, Jūrmalas, Saldus, Lielvārdes, Ropažiem, arī no Krievijas.
Internāta ēkā uzsākts VRAA un Šveices projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
Vēl septembrī skolā bērnus, īpaši sākumskolas skolēnus, sagaida mazas neērtības, jo tiks turpināts tualešu remonts sākumskolas korpusā.
Vairāki mūsu skolas skolēni vasarā strādāja skolā un tās teritorijā, paldies viņiem par darbu, kā arī paldies Engures novada vadībai par šo projektu! Skolēni varēja lietderīgi pavadīt savu laiku strādājot - gan nopelnīt, gan vienlaikus tika nodrošināts tas, ka apkārtne sakopta un izdarīti daudzi mazi darbiņi, kas prasa pacietību un laiku.
Vasara tomēr nav tik gara, lai padarītu visu iecerēto, tādēļ darbi un darbiņi turpināsies, lai skolā katrs skolēns un skolotājs varētu labi justies, strādāt un mācīties. Tāpat arī turpināsies dažādas programmas - ēdīsim augļus un dārzeņus, dzersim pienu. Prieks, ka arī vidusskolēni ēdīs brīvpusdienas, par ko paldies Engures novada deputātiem!
Lai mums visiem labs noskaņojums un tikšanās prieks skolā 2. septembrī plkst. 10.00, kad svinīgajā līnijā skolas stadionā sagaidīsim pirmklasniekus, atklāsim jauno mācību gada sākumu, uzrunāsim savus klases audzinātājus (lietus gadījumā pasākums notiks skolas sporta zālē). Sīkāku informāciju par skolas autobusiem katrs varēs izlasīt jaunajā skolas mājas lapā. Uz tikšanos skolā!
Engures vidusskolas direktore
Ilze Kalnozola
 
Lapmežciema pamatskola 1. septembra gaidās...
Vasara tuvojas izskaņai, dienas kļūst īsākas, vēsākas un arī lietainākas. Reizēm saulīte sakur īstu pirti tā, it kā gribētu pavilkt garumā rudens tuvošanos. Turpretī laiks, kurš tiek pavadīts gatavojot skolu jaunajam mācību gadam, paliek arvien steidzīgāks, un minūtes skrien ar divkāršu ātrumu.
Visi, kuri iet, brauc garām skolai, noteikti ir pamanījuši „lielās” skolas fasādes remontu. Tiek remontēts otrā stāva gaitenis un latviešu valodas kabinets. Vizuālas pārmaiņas un saimnieka maiņa sagaida skolotāju istabu. To par savu ”mājvietu” varēs saukt ceturtā klase. Jaunas telpas sagaida skolotāju Benitu Egli. Mūzikas stundas turpmāk notiks izremontētajā „vecajā” bibliotēkā. Pēc otrās iepirkuma procedūras ir pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums pirmsskolas grupu virtuves remontdarbiem.
Septembrī skolā darbu neturpinās pirmsskolas izglītības skolotājas Vita Janberga un Aivita Ābola. Priecē, ka mūsu kolektīvā atgriežas Vanesa Barone.
Visus vecākus, kuriem ir priekšlikumi, ierosinājumi skolas darba pilnveidošanai un dažādošanai, aicinu uz tikšanos 26. augustā plkst. 18.00. Mēģināsim kopā rast dažādas idejas, lai 2013./2014. mācību gads mūsu bērniem būtu interesants, radošs un atbildīgs.
Uz Zinību dienas svinīgo pasākumu gaidīsim 2. septembrī plkst.10.00.
Lapmežciema pamatskolas direktore
Andra Mančasa
 
Smārdes pamatskolĀ būs florbola borti
Arī Smārdes pamatskolā vasarā notikušas pārmaiņas. Veikta skolas stadiona rekonstrukcija Eiropas zivsaimniecības projekta ietvaros. Kopējais projekta finansējums 181020,37 Ls, no tā 103543,48 Ls - pašvaldības finansējums. Iegādāts un uzstādīts skatuves apgaismojums Smārdes kultūras centra zālē, ELFLA projekta finansējums 5006,86 Ls. Sporta vajadzībām par ELFA projekta līdzekļiem - 3400,00 Ls tiks iegādāts florbola aprīkojums. Skolā veikti remontdarbi: griestu remonts sporta blokā, kosmētiskais remonts ķīmijas/bioloģijas kabinetā, 1. stāva gaitenī nomainīts parkets, sakārtoti skolas lieveņi. Iegādātas mēbeles atsevišķiem skolas mācību kabinetiem un pirmsskolas iestādei. Tāpat jāatzīmē, ka top jauna nojumīte pirmsskolas bērnu vajadzībām. Trīs mācību kabineti aprīkoti ar projektoriem un ekrāniem, ģeogrāfijas/mūzikas kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele ar projektoru.
Runājot par pārmaiņām, kas attiecas uz mācību spēkiem, izmaiņas skars pirmsskolas izglītības iestādi - cits pedagogs sāks strādāt divgadīgo bērnu grupā, būs cita pirmsskolas mūzikas skolotāja. Viens pedagogs no pirmsskolas iestādes sāks strādāt sākumskolā. Uz Zinību dienu izglītojamos un vecākus gaidām
2. septembrī plkst.10.00.
Smārdes pamatskola
 
Milzkalnes sākumskolā jaunas labierīcības
Milzkalnes sākumskolaas pagrabstāvā, tika izremontētas tualetes. Tika papildināts sporta inventārs, atjaunojot esošos resursus. Zinību diena skolā sāksies 2.septembrī plkst. 9.00.
 
Engures Mūzikas un mākslas skolā izmaiņas Milzkalnes filiālē
Engures Mūzikas un mākslas skolā vasarā tika veikti nelieli telpu kosmētiskie uzlabojumi, kā arī aprīkota skolas aktu zāle ar papildus skatuves apgaismojumu, kas sekmēs interesantākas skatuves izgaismojuma iespējas skolas koncertos un pasākumos. Lielākas izmaiņas gaidāmas Milzkalnes filiāles audzēkņiem, jo viņiem mācības mūzikas programmās turpmāk notiks Milzkalnes sākumskolā, jo iepriekšējās telpas tiek nodotas viesnīcu iekārtošanai muižā. Jāpiebilst, ka mācības audzēkņiem Milzkalnē notiks tāpat kā līdz šim -pirmdienās un trešdienās, savukārt Lapmežciema audzēkņi varēs apmeklēt skolu otrdienās un piektdienās ar pagasta transportu dodoties uz Enguri.
Skolā pamata macību priekšmetu pedagogu sastāvs paliek nemainīgs. Par nelielām izmaiņa, ja tās būs, audzēkņi tiks informēti pirmajā skolas dienā.
Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi tiek gaidīti Zinību dienā 2. septembrī plkst.12.00 skolas aktu zālē. Bet Milzkalnes filiāles audzēkņi (arī jaunie audzēkņi, kas vēlas iestāties) uz pirmo skolas dienu tiek gaidīti trešdien, 4. septembrī plkst.16.00 Milzkalnes sākumskolā.
 
Cien. Engures PII “Spārīte” bērnu Vecāki!
Pamatojoties uz Engures novada domes saistošajiem noteikumiem “Par izglītojamo minimālo un maksimālo skaitu izglītības iestādēs” , piecgadīgo bērnu grupa tiek dalīta. Piecgadīgie bērni apmeklēs grupas “Taurenis” un “Pūcīte”. Grupas “Bitīte” un “Zīļuks” būs jaukta vecuma grupas. Grupu “Bitīte” apmeklēs bērni no 3-4 un 4-5 gadu vecuma.
 
Engures novada dome sveic skolēnus un mācību spēkus ar 2013./14. gada mācību semestra tuvošanos!
 

<< Atpakaļ