Engures novads

Smārdes pamatskola

Dibināta 1920. gada 12. septembrī.

Skola - pagasta kultūras, izglītības un sporta centrs. Skola uzsākusi gatavoties savai simtgadei - 2020. gada 12. septembrī. Tradīcija skolas dzimšanas dienā ir skolēnu un skolotāju kopīga fotografēšanās, kopīga iepriekšējā mācību gada fotogrāfiju skatīšanās un 1. - 9. klases skolēnu spartakiāde. 
 
Skolas vīzija
Smārdes pamatskolas absolvents ir zinātkārs un intelektuāli atvērts, labprāt strādā komandā, prot pielietot iegūtās zināšanas un sadarbības prasmes savā ikdienas darbā, spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un risināt problēmas mainīgās dzīves situācijās.
  

Smārdes pamatskolas nolikums

 

 

2020./21 m.g.Smārdes pamatskolā mācās 179 skolēni. Skolas gaitas 1.klasē uzsāka 22 skolēni.


Tiek realizētas 2 izglītības programmas:
 • pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
Skolā strādā 19 skolotāji, psiholoģe un logopēde.
Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi
Skola piedāvā plašas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības sportā 2.-9.klasēm.
 
Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku, saņemt psihologa un  logopēda palīdzību.      Skola ar pašvaldības atbalstu nodrošina bezmaksas transportu skolēniem uz skolu un mājām un brīvpusdienas visiem Smārdes pamatskolas skolēniem un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.
Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības sportā 2. - 9. klasēm, angļu valodā 1. - 2. klasēm, matemātikā 1. klasei, mājturībā un tehnoloģijās 4. klasei.
 
               Skola piedalās Eiropas Savienības (ES) "Skolas piena" un "Skolas augļa" programmās. 
 

Skolas vadība:
Direktore: Inga Upatniece, tel. 26436933
e-pasts: inga.upatniece@tukums.lv

Vietnieces:

- Iveta Čilipāne izglītības jomā, mob. tel.: 22036502;
e-pasts: smardesskola@tukums.lv
 
- Inga Reiniņa saimnieciskā darbā, mob. tel.: 26416858
 

Skolotāji:
 • Laura Atvare - sākumskola
 • Laura Bertāne – logopēde
 • Antra Brinkmane - Brimane - ģeogrāfija
 • Ilze Buka - interešu izglītība
 • Iveta Čilipāne - angļu val., vēsture
 • Jānis Čilipāns - matemātika, fizika, informātika, ķīmija, inženierzinātnes
 • Sandis Čilipāns - interešu izglītība
 • Zane Čilipāne - sākumskola
 • Sarmīte Dabare - sākumskola
 • Inguna Insberga - krievu val.
 • Anda Germova - sports
 • Dainis Germovs - mājturība un tehnoloģijas
 • Gunta Lāce - sociālās zinības
 • Vineta Logina - sākumskola
 • Dace Krēsliņa - sākumskola
 • Ieva Krūmiņa - matemātika
 • Valda Obuha – angļu val., bibliotēka
 • Ramona Pole - psiholoģe
 • Ināra Sakse - bioloģija
 • Aira Trautmane – mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla
 • Ilona Trence - latviešu valoda
Interešu izglītības programmas:
 • floristikas pulciņš 1.-9.kl.,
 • 1.- 4. klašu koris,
 • 5.-9.kl. ansamblis,
 • kokapstrādes pulciņš 5.-8.kl.
 • 1. - 3. klases deju kolektīvs,
 • 4.-  6. klases deju kolektīvs,
 • 7. - 9. klases deju kolektīvs,
 • sporta spēļu pulciņš,
 • jauno satiksmes dalībnieku pulc. 4.-5.kl.,
 • teātra pulciņš
 • krievu valodas pulc.,
 • sporta tūrisma pulciņš,
 • jauno matemātiķu pulciņš "Cipariņš"
Skolas tradīcijas:
 • Zinību diena,
 • 1.klases uzņemšanas svētki,
 • 12.septembris - skolas jubileja, vieglatlētikas sacensības „Skolas kauss”
 • Skolotāju diena,
 • Lāčplēša diena,
 • Mārtiņdienas tirdziņš,
 • Ziemassvētku pasākumi,
 • sporta dienas,
 • skolas olimpiādes,
 • erudīcijas konkursi
 • „Superpuika” un „Supermeitene” sākumsk.,
 • Ģimeņu diena,
 • "Atceries" - svētki 4.klasei,
 • pēdējais zvans 9.klasei,
 • izlaidums.
 
SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMU SKATĪT ŠEIT.
Iekšējie noteikumi par Covid-19 izplatības ierobežošanu Smārdes pamatskolā - ŠEIT.