Engures novads

Smārdes pamatskola

Dibināta 1920. gada 12. septembrī.

Skola - pagasta kultūras un izglītības centrs. 2017.gada 12.septembrī skola atzīmēja savu 97. dzimšanas dienu. Tradīcija skolas dzimšanas dienā ir skolēnu un skolotāju kopīga fotografēšanās, kopīga iepriekšējā mācību gada fotogrāfiju skatīšanās un 1. - 9. klases skolēnu spartakiāde. 
  

Mācību stundu laika grafiks

 

2018./19. m.g.Smārdes pamatskolā mācās 167 skolēni. Skolas gaitas 1.klasē uzsāka 19 skolēni.


Tiek realizētas 4 izglītības programmas:
 • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
 • pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
Skolā strādā 15 skolotāji, psiholoģe un logopēde.
Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi
Skola piedāvā plašas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības sportā 2.-9.klasēm, angļu valodā 1.-2.klasēm, matemātikā 3.klasei, mājturībā un tehnoloģijās 1. un 4. klasei.
Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku, saņemt psihologa un  logopēda palīdzību.      Skola ar pašvaldības atbalstu nodrošina bezmaksas transportu skolēniem uz skolu un mājām un brīvpusdienas visiem Smārdes pamatskolas skolēniem un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.
               Skola piedalās Eiropas Savienības (ES) "Skolas piena" un "Skolas augļa" programmās. 
2013./2014. m.g. sporta stundas un sporta pasākumi notika rekonstruētā sporta laukumā.  
 


Skolas vadība:
Direktore:  Gunta Lāce, tel.: 63192131, fakss: 63192024
e-pasts: smardesdarbs@enguresnovads.lv

Vietnieki:

- Iveta Čilipāne izglītības jomā, mob. tel.: 22036502; e-pasts: smardesskola@enguresnovads.lv

- Benita Lāce saimniec.darbā

Skolotāji:
 • Iveta Čilipāne - angļu val., vēsture
 • Jānis Čilipāns - matemātika, fizika, informātika
 • Sarmīte Dabare - sākumskola
 • Ieva Krūmiņa - matemātika, sākumskola
 • Gunta Lāce - sociālās zinības
 • Anda Germova - sports
 • Dainis Germovs - sports, mājturība un tehnoloģijas
 • Valda Obuha – angļu val., bibliotēka
 • Aira Trautmane – mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla
 • Ilona Trence - latviešu valoda
 • Laura Bertāne – sākumskola
 • Iveta Brakmane - sākumskola
 • Inguna Insberga - krievu val.
 • Anita Ramoliņa - mūzika, ģeogrāfija, dabaszinības
 • Ināra Saks - bioloģija, ķīmija
 • Iveta Gaile - pirmsskola
 • Ilze Jansone – pirmsskola
 • Elīna Ose - pirmsskola
 • Rūta Šteinberga - pirmsskola
 • Svetlana Buza - pirmsskola
 • Sandra Martinsone - pirmsskola
 • Ivita Miķelsone - pirmsskola
 • Irina Vilgerte - pirmsskola
 • Daina Ratkus - pirmsskola
 • Monta Ratniece – pirmsskola
 • Edīte Grasmane - psiholoģe
Interešu izglītības programmas:
 • floristikas pulciņš 1.-9.kl.,
 • 1.- 4.klašu koris,
 • 5.-9.kl. ansamblis,
 • kokapstrādes pulciņš 5.-8.kl.
 • 1. - 2.klases deju kolektīvs,
 • 3.-  4.klases deju kolektīvs,
 • sporta spēļu pulciņi 1.-3. un 4.-6..kl.,
 • jauno satiksmes dalībnieku pulc. 4.-5.kl.,
 • teātra pulciņš
Skolas tradīcijas:
 • Zinību diena,
 • 1.klases uzņemšanas svētki,
 • 12.septembris - skolas jubileja, vieglatlētikas sacensības „Skolas kauss”
 • Skolotāju diena,
 • Lāčplēša diena,
 • Mārtiņdienas tirdziņš,
 • Ziemassvētku pasākumi,
 • sporta dienas,
 • skolas olimpiādes,
 • erudīcijas konkursi
 • „Superpuika” un „Supermeitene” sākumsk.,
 • Ģimeņu diena,
 • "Atceries" - svētki 4.klasei,
 • pēdējais zvans 9.klasei,
 • izlaidums.
 
 
SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMU SKATĪT ŠEIT.