Engures novads

Smārdes pamatskola

Dibināta 1920. gada 12. septembrī.

Skola - pagasta kultūras, izglītības un sporta centrs. Skola uzsākusi gatavoties savai simtgadei - 2020. gada 12. septembrī. Tradīcija skolas dzimšanas dienā ir skolēnu un skolotāju kopīga fotografēšanās, kopīga iepriekšējā mācību gada fotogrāfiju skatīšanās un 1. - 9. klases skolēnu spartakiāde. 
 
Skolas vīzija
Smārdes pamatskolas absolvents ir zinātkārs un intelektuāli atvērts, labprāt strādā komandā, prot pielietot iegūtās zināšanas un sadarbības prasmes savā ikdienas darbā, spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus un risināt problēmas mainīgās dzīves situācijās.
  

Smārdes pamatskolas nolikums

 

 

2020./21 m.g.Smārdes pamatskolā mācās 179 skolēni. Skolas gaitas 1.klasē uzsāka 22 skolēni.


Tiek realizētas 2 izglītības programmas:
 • pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
Skolā strādā 19 skolotāji, psiholoģe un logopēde.
Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi
Skola piedāvā plašas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības sportā 2.-9.klasēm.
 
Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku, saņemt psihologa un  logopēda palīdzību.      Skola ar pašvaldības atbalstu nodrošina bezmaksas transportu skolēniem uz skolu un mājām un brīvpusdienas visiem Smārdes pamatskolas skolēniem un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.
Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības sportā 2. - 9. klasēm, angļu valodā 1. - 2. klasēm, matemātikā 1. klasei, mājturībā un tehnoloģijās 4. klasei.
 
               Skola piedalās Eiropas Savienības (ES) "Skolas piena" un "Skolas augļa" programmās. 
 

Skolas vadība:
Direktore:  Gunta Lāce, tel.: 63192131, 29195421;
e-pasts: smardesdarbs@enguresnovads.lv

Vietnieki:

- Iveta Čilipāne izglītības jomā, mob. tel.: 22036502;
e-pasts: smardesskola@enguresnovads.lv

- Benita Lāce saimniec.darbā mob. tel.: 26436933;
 
- Medmāsa : Inga Vate

Skolotāji:
 • Laura Atvare - sākumskola
 • Laura Bertāne – logopēde
 • Antra Brinkmane - Brimane - ģeogrāfija
 • Ilze Buka - interešu izglītība
 • Iveta Čilipāne - angļu val., vēsture
 • Jānis Čilipāns - matemātika, fizika, informātika, ķīmija, inženierzinātnes
 • Sandis Čilipāns - interešu izglītība
 • Zane Čilipāne - sākumskola
 • Sarmīte Dabare - sākumskola
 • Inguna Insberga - krievu val.
 • Anda Germova - sports
 • Dainis Germovs - mājturība un tehnoloģijas
 • Gunta Lāce - sociālās zinības
 • Vineta Logina - sākumskola
 • Dace Krēsliņa - sākumskola
 • Ieva Krūmiņa - matemātika
 • Valda Obuha – angļu val., bibliotēka
 • Ramona Pole - psiholoģe
 • Ināra Sakse - bioloģija
 • Aira Trautmane – mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla
 • Ilona Trence - latviešu valoda
Interešu izglītības programmas:
 • floristikas pulciņš 1.-9.kl.,
 • 1.- 4. klašu koris,
 • 5.-9.kl. ansamblis,
 • kokapstrādes pulciņš 5.-8.kl.
 • 1. - 3. klases deju kolektīvs,
 • 4.-  6. klases deju kolektīvs,
 • 7. - 9. klases deju kolektīvs,
 • sporta spēļu pulciņš,
 • jauno satiksmes dalībnieku pulc. 4.-5.kl.,
 • teātra pulciņš
 • krievu valodas pulc.,
 • sporta tūrisma pulciņš,
 • jauno matemātiķu pulciņš "Cipariņš"
Skolas tradīcijas:
 • Zinību diena,
 • 1.klases uzņemšanas svētki,
 • 12.septembris - skolas jubileja, vieglatlētikas sacensības „Skolas kauss”
 • Skolotāju diena,
 • Lāčplēša diena,
 • Mārtiņdienas tirdziņš,
 • Ziemassvētku pasākumi,
 • sporta dienas,
 • skolas olimpiādes,
 • erudīcijas konkursi
 • „Superpuika” un „Supermeitene” sākumsk.,
 • Ģimeņu diena,
 • "Atceries" - svētki 4.klasei,
 • pēdējais zvans 9.klasei,
 • izlaidums.
 
SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMU SKATĪT ŠEIT.
Iekšējie noteikumi par Covid-19 izplatības ierobežošanu Smārdes pamatskolā - ŠEIT.
 
VAKANCES SMĀRDES PAMATSKOLĀ
 
Engures novada dome (reģ.Nr. 90000050759) izsludina konkursu Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatam (uz nenoteiktu laiku).
Prasības pretendentiem:
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
-  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
-  vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā;
-  prasmes darbā ar datoru;
-  zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
-  nevainojama reputācija un lojalitāte Latvijas Republikai un tās Satversmei.
Dokumentu iesniegšana:
Pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), redzējumu par Smārdes pamatskolas un Smārdes PII attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un, vēlams, rekomendācijas, iesniegt līdz 2021.gada 30.aprīļa plkst.15.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 (par dokumentu iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu), vai, elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@enguresnovads.lv ar norādi “Pieteikums uz vakanto Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatu” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti). 
Informācijai: tālrunis – 29194613, 29195421, e-pasts: dome@enguresnovads.lv .
Amata alga: 1574.60 EUR
Amata konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama zemāk kā arī atrodama tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv.