Engures novads

Sociālais dienests

 
 
Lūdzu saskaņot apmeklējuma nepieciešamību, un pieteikties apmeklējumam zvanot uz Sociālā dienesta tālruņiem:
 Smārde – tālr.  63192020, 29165232, 22810310
Engure - tālr. 26640102, 24207285
Lapmežciems -  tālr. 29900813


Cien. Engures novada iedzīvotāji!
Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, ar 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets  no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim ir izsludinājis ārkārtējo situāciju (turpmāk – ĀS) valstī.
Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) ir sagatavojusi tālāk skatāmās rekomendācijas sociālo dienestu (turpmāk – SD) darbam ĀS apstākļos.
Klientu apkalpošana sociālajā dienestā
ĀS laikā Sociālais dienests  pašvaldībām ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.
Klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos, krīzes situācijās vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti.
Iesniegumus  iesniedz attālināti:
parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
kur iespējams, e-pastā vai telefoniski;
nodrošinam iespēju iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē pie klientu apkalpošanas centra ārdurvīm.
 Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana
Trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ĀS laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām.
No 2021.gada 1.janvāra noteikts jauns GMI slieksnis:
  • 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
  • 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
GMI pabalstu piešķir uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem, bet izmaksā reizi mēnesī.
 
Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām mājsaimniecībai saglabājas piešķirtie pabalsti, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības.
Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2021.gada 6.aprīlim, tad GMI pabalsta izmaksu var pagarināt līdz 31.maijam.  
 
Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana
Klientiem, kuriem trūcīgas ģimenes (personas) izziņa izsniegta 2020. gadā, tā ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim, un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.
 
No 2021.gada 1. janvāra jauni nosacījumi trūcīga un maznodrošināta statusa iegūšanai.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis: 
  • 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
  • 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ja klients lūdz veikt atbilstības trūcīgas mājsaimniecības statusam pārskatīšanu, tas jānodrošina pēc jaunajiem nosacījumiem.
 
Situācijā, kad klientam bija maznodrošinātā statuss, bet pēc jaunajiem nosacījumiem mājsaimniecība atbilst trūcīgā statusam, sociālais dienests pieņem jaunu lēmumu un izsniedz jaunu izziņu. 
Trūcīgas mājsaimniecības izziņu izsniedz uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem, atkarībā no mājsaimniecības sastāva.
Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, gan trūcīgas mājsaimniecības, gan maznodrošinātas mājsaimniecības statusu pagarina  uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām uz iepriekšējā iesnieguma un iepriekš iesniegto dokumentu pamata.
Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2021.gada 6.aprīlim, tad trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu var pagarina līdz 31.maijam.  
 
Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana
Engures novada domes 2019.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Engures novadā” pabalstu ārkārtas situācijā piešķir EUR 100,00 apmērā mēnesī katram ģimenes loceklim, kurš atzīts par nonākušu valsts izsludinātajā ārkārtas krīzes situācijā (bezalgas atvaļinājums, nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, personas atrodas pašizolācijā, ģimene atrodas karantīnā u.c.). Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī uz krīzes pasludināšanas laika periodu. (Grozīts ar 03.04.2020. saistošiem noteikumiem Nr.11)
Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās.
Pieprasot vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņu, ģimenes ārsta izziņu, situācijas
Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 6. aprīlim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
!!! Vēršam uzmanību uz to, ka krīze ĀS kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid – 19, nonākšanu karantīnā vai pašizolāciju. Krīze ĀS kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.
Pašvaldības tīmekļa vietnē ievietota iesnieguma veidlapu (1.pielikumā skatāms veidlapas paraugs), kur persona apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammā (SOPA)  pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.    
Ģimene (persona), kura nonākusi krīzes situācijā, vēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu attālināti  sociālajā dienestā noteiktajā kārtībā.
Saņemot iesniegumu, pašvaldības sociālais dienests, izmantojot SOPA pieejamo informāciju, izvērtē mājsaimniecības sociālo situāciju, tās izmaiņas un sagatavo situācijas aprakstu, kas ir klienta lietas neatņemama sastāvdaļa. Tiek iegūta informācijas no SOPA par mājsaimniecības locekļu darba vietām un bruto ienākumiem par iepriekšējiem mēnešiem, kā arī par ģimenei piešķirtajiem pabalstiem (bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, u.c.). No iesniegumā un SOPA pieejamās informācijas tiek vērtēts, kādās nozarēs, kādās darba vietās strādā mājsaimniecības locekļi vai un kā ĀS ietekmējusi šīs nozares un konkrētās ģimenes (personas) sociālo un materiālo situāciju.  Nepieciešamības gadījumā sociālais dienests sazinās ar ģimeni (personu) un lūdz papildus informāciju, kas var noderēt kā pamatojums sociālās situācijas izmaiņu novērtējumam saistībai ar ĀS, ko iekļauj klienta lietā un lēmuma pamatojumā (2.pielikumā skatāms veidlapas paraugs sociālās situācijas izvērtējumam).  
Sociālajam dienestam nav pamata prasīt 3 mēnešu bankas kontu izdrukas, jo likuma pārejas noteikumu 36.punkta 3.punktā noteikts, ka pabalstu krīzes situācijā piešķir nepieprasot papildu dokumentus. Izņēmums varētu būt personas (piemēram, pašnodarbinātas personas vai patentmaksātāji, u.c.), par kuru ienākumiem SOPA nav pieejama informācija. Lai pieņemtu lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, nav jāvērtē arī kustamais un nekustamais īpašums. Turklāt jāņem vērā, ka ienākumi un pamatvajadzības netiek vērtēti tādā izpratnē, kā GMI līmenis, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis. 
Ja tiek konstatēts, ka ģimene (persona) atbilst sociālās palīdzības saņēmēja kritērijiem, bet iepriekš nav vērsusies pēc palīdzības, jāizvērtē iespēja piešķirt attiecīgu statusu, sociālās palīdzības pabalstus un atvieglojumus (piemēram, mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi ienākumus ir zaudējuši jau pirms ārkārtējās situācijas un arvien nespēj atrast darbu).

Higiēniskās maskas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Informējam, ka pašvaldība nodrošina ar bezmaksas higiēniskām maskām iedzīvotājus, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tos, kuri uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. Minētās iedzīvotāju grupas  bezmaksas higiēniskās maskas var saņemt iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku sociālajā dienestā.


 

Engures novada domes Sociālais dienests ir Engures novada Domes izveidota iestāde, kuras darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Engures novada iedzīvotājiem – Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos. 

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, LR likumi, MK noteikumi, ministriju normatīvie akti, Engures novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi un Engures  novada sociālā dienesta nolikums.

Juridiskā adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3129.

Engures novada domes Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Engures novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 

 

 

Engures novada domes Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir:

1.      Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
2.      Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
3.      Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
4.      Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
5.      Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
6.      sniegt sociālo palīdzību.
7.      Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
8.      Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
9.    Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē.

Engures novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne

tālrunis: 63192220, 27052262   soc.dienests@enguresnovads.lv

Engures novada domes Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Cilda Rozenvalde

tālrunis: 63192221, 22810310  cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv

 

Engures novada domes Sociālā dienesta pakalpojumi pieejami:

Smārdes pagasts

Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

  • Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem, sociālā dienesta vadītājas vietniece Cilda Rozenvalde, tālr. 22810310
  • Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa  tālr. 63192020, 29165232 inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
  • Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Baiba Kalviņa, tālr. 23201838

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās     8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00

Trešdienās  8:00 - 12:00 un 12:45 - 16:00

 

Engures pagasts

Veselības centrs ”Engure”, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113

Sociālā  darbiniece   Valda Kolma

Tālr. 26640102 valdakolma@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās     9:00 - 16:00

Ceturtdienās   9:00  - 16:00

 

Lapmežciema pagasts 

Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV – 3118

Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa

Tālr. 29900813 sandra.krumina@lapmezciems.lv

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās     9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00

Ceturtdienās   9.00 – 12:00 un 13:00 – 19:00

 

Sociālā  darbiniece darbā ar iedzīvotāju grupām Maiga Garoza

tālr.: 24207285  maigagaroza54@inbox.lv

Pēc nepieciešamības izbrauc pie iedzīvotājiem visos Engures novada pagastos, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, novērtē  klienta funkcionālās spējas un vajadzību pēc pakalpojumiem pēc DEĀK pieprasījuma, kas  nodrošina aprūpi mājās, vai institūcijā.

 

 

Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus sociālā dienesta darba laika:

Valsts policija pa tālruni 110 vai vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112.

Uzticības tālruņi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas) 116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis: 80009000

Krīzes telefons: 67222922

(psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās 24 stundas diennaktī)

 


Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Uzticības un atbalsta tālruņa numuri un kontaktinformācija krīzes situācijās.

 

 

Paliatīvās aprūpes pakalpojumi 

Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Lai kritiskā situācijā nonākušu pacientu tuviniekiem būtu pieejama informācija par valsts nodrošināto atbalstu, ceļvežos apkopota informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes veidiem – ambulatoro, stacionāro, kā arī pieejamo veselības aprūpi mājās, tostarp ārstniecības iestāžu kontaktinformāciju, kurās tiek nodrošināti valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes pakalpojumi. 

Pieaugušo ceļvedī iekļauta informācija ne tikai kā saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī kā saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāja pakalpojumus, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, rollatoru u.c. 

Izstrādāto ceļvežu elektroniskās versijas pieejamas NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Paliatīvā aprūpe”.

Vairāk par paliatīvās aprūpes pakalpojumiem lasīt šeit - Paliatīvās aprūpes pakalpojumi.

 

 

Vakances