Engures novads

Sociālais dienests

 Cienījamie Engures novada domes Sociālā dienesta apmeklētāji!
Ar 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets  no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim ir izsludinājis ārkārtējo situāciju valstī.
 
Lūdzu saskaņot apmeklējuma nepieciešamību, un pieteikties apmeklējumam zvanot uz Sociālā dienesta tālruņiem:
 Smārde – tālr.  63192020, 29165232, 22810310
Engure - tālr. 26640102, 24207285
Lapmežciems -  tālr. 29900813

Informējam, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas (turpmāk tekstā ĀS) laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām. Tātad šobrīd  izziņas derīgas  līdz 2021. gada 31. janvārim uz iepriekšējā iesnieguma un dokumenta pamata.

Vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Attiecīgi saglabājas  GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksas uz iepriekšējo dokumentu pamata.

Ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu  kastītē pie pašvaldības, vai dienesta durvīm). Sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Papīrā izziņas no jauna  nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 2021. gada 31. janvārim, ja sociālais dienests SOPA ir pagarinājis deklarācijas derīguma termiņu.  Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021. gada 31. janvārim)  pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ĀS tai ir iestājušies apstākļi, kurā tai vairs nav iespējams izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus un tā pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt ĀS radītās sekas.

Izskatot jautājumu par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid–19 izplatības ierobežošanas pasākumu sekām, sociālais dienests izvērtē ģimenes sociālo situāciju un tās izmaiņas, t.sk. ienākumu izmaiņas.  

Higiēniskās maskas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Informējam, ka pašvaldība nodrošina ar bezmaksas higiēniskām maskām iedzīvotājus, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tos, kuri uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. Minētās iedzīvotāju grupas  bezmaksas higiēniskās maskas var saņemt iepriekš saskaņojot saņemšanas laiku sociālajā dienestā.


 

Engures novada domes Sociālais dienests


Cien. Engures novada iedzīvotāji!

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tāpēc saskaņā  ar 2011.gada 15.marta  Engures novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā”, 2. daļas 5.1. un 5.4.punktu tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts atzīmējot Ziemassvētkus, pensijas vecuma personām, vecākām par 80 gadiem, 30 EUR apmērā un vienreizējs pabalsts ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni,  30  EUR apmērā par katru bērnu.

Lūdzu informēt Engures novada domes Sociālo dienestu par ērtāko naudas saņemšanas veidu un izmaiņām norēķinu  kontos līdz š. g. 11. decembrim.

Kontaktinformācija: 

Smārde – tālr.  63192020, 29165232

Engure - tālr. 26640102

Lapmežciems -  tālr. 29900813


Engures novada domes Sociālais dienests ir Engures novada Domes izveidota iestāde, kuras darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Engures novada iedzīvotājiem – Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos. 

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, LR likumi, MK noteikumi, ministriju normatīvie akti, Engures novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi un Engures  novada sociālā dienesta nolikums.

Juridiskā adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3129.

Engures novada domes Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Engures novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 

 

 

Engures novada domes Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir:

1.      Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
2.      Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
3.      Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
4.      Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
5.      Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
6.      sniegt sociālo palīdzību.
7.      Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
8.      Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
9.    Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē.

Engures novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne

tālrunis: 63192220, 27052262   soc.dienests@enguresnovads.lv

Engures novada domes Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Cilda Rozenvalde

tālrunis: 63192221, 22810310  cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv

 

Engures novada domes Sociālā dienesta pakalpojumi pieejami:

Smārdes pagasts

Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa (mācību atvaļinājumā no š.g. 30.11. - 4. 12.)

tālr. 63192020, 29165232 inese.jaunklavina@enguresnovads.lv

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās     8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00

Trešdienās  8:00 - 12:00 un 12:45 - 16:00

 

Engures pagasts

Veselības centrs ”Engure”, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113

Sociālā  darbiniece   Valda Kolma

Tālr. 26640102 valdakolma@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās     9:00 - 16:00

Ceturtdienās   9:00  - 16:00

 

Lapmežciema pagasts 

Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV – 3118

Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa

Tālr. 29900813 sandra.krumina@lapmezciems.lv

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās     9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00

Ceturtdienās   9.00 – 12:00 un 13:00 – 19:00

 

Sociālā  darbiniece darbā ar iedzīvotāju grupām Maiga Garoza

tālr.: 24207285  maigagaroza54@inbox.lv

Pēc nepieciešamības izbrauc pie iedzīvotājiem visos Engures novada pagastos, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, novērtē  klienta funkcionālās spējas un vajadzību pēc pakalpojumiem pēc DEĀK pieprasījuma, kas  nodrošina aprūpi mājās, vai institūcijā.

 

 

Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus sociālā dienesta darba laika:

Valsts policija pa tālruni 110 vai vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112.

Uzticības tālruņi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas) 116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis: 80009000

Krīzes telefons: 67222922

(psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās 24 stundas diennaktī)

 


Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Uzticības un atbalsta tālruņa numuri un kontaktinformācija krīzes situācijās.

 

 

Paliatīvās aprūpes pakalpojumi 

Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Lai kritiskā situācijā nonākušu pacientu tuviniekiem būtu pieejama informācija par valsts nodrošināto atbalstu, ceļvežos apkopota informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes veidiem – ambulatoro, stacionāro, kā arī pieejamo veselības aprūpi mājās, tostarp ārstniecības iestāžu kontaktinformāciju, kurās tiek nodrošināti valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes pakalpojumi. 

Pieaugušo ceļvedī iekļauta informācija ne tikai kā saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī kā saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāja pakalpojumus, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, rollatoru u.c. 

Izstrādāto ceļvežu elektroniskās versijas pieejamas NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Paliatīvā aprūpe”.

Vairāk par paliatīvās aprūpes pakalpojumiem lasīt šeit - Paliatīvās aprūpes pakalpojumi.

 

 

Vakances