Engures novads

Sociālais dienests

Engures novada domes Sociālais dienests
 
Engures novada domes Sociālais dienests ir Engures novada Domes izveidota iestāde, kuras darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Engures novada iedzīvotājiem – Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos.
 
Juridiskā adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3129
 
Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, LR likumi, MK noteikumi, ministriju normatīvie akti, Engures novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi un Engures  novada sociālā dienesta nolikums.
 
Engures novada domes Sociālā dienesta atvaļinājumi:

  • Sociālā  darbiniece Valda Kolma 28.07. - 1.09.
  • Sociālā dienesta sekretāre - lietvede Sandra Krūmiņa 20.07.līdz 03.08. 
Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība
 
Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.
 
 
 
Engures novada domes Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Engures novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
  
 Engures novada domes Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir:
 
1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
2. Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
3. Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
4. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
5. Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
6. sniegt sociālo palīdzību.
7. Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
8. Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
9. Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē.
 
  
Engures novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne
tālrunis: 63192220, 27052262   soc.dienests@enguresnovads.lv
  
Engures novada domes Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Cilda Rozenvalde
tālrunis: 63192221, 22810310  cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv
 
 
Engures novada domes Sociālā dienesta pakalpojumi pieejami:
 
Smārdes pagasts
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129
Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa
tālr. 63192020, 29165232 inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
 Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās     8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00
Trešdienās  8:00 - 12:00 un 12:45 - 16:00
 
Engures pagasts
Veselības centrs ”Engure”, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113
Sociālā  darbiniece   Valda Kolma
Tālr. 26640102 valdakolma@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās     9:00 - 16:00
Ceturtdienās   9:00  - 16:00
 
Lapmežciema pagasts 
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV – 3118
Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa
Tālr. 29900813 sandra.krumina@lapmezciems.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās     9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00
Ceturtdienās   9.00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
 
Sociālā  darbiniece darbā ar iedzīvotāju grupām Maiga Garoza
tālr.: 24207285  maigagaroza54@inbox.lv
Pēc nepieciešamības izbrauc pie iedzīvotājiem visos Engures novada pagastos, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, novērtē  klienta funkcionālās spējas un vajadzību pēc pakalpojumiem pēc DEĀK pieprasījuma, kas  nodrošina aprūpi mājās, vai institūcijā.
 
Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus sociālā dienesta darba laika:
Valsts policija pa tālruni 110 vai vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112.
Uzticības tālruņi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis ( bezmaksas) 116111
Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis: 80009000
Krīzes telefons: 67222922
(psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās 24 stundas diennaktī)
 
Paliatīvās aprūpes pakalpojumi 
 
Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Lai kritiskā situācijā nonākušu pacientu tuviniekiem būtu pieejama informācija par valsts nodrošināto atbalstu, ceļvežos apkopota informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes veidiem – ambulatoro, stacionāro, kā arī pieejamo veselības aprūpi mājās, tostarp ārstniecības iestāžu kontaktinformāciju, kurās tiek nodrošināti valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes pakalpojumi. 
 
Pieaugušo ceļvedī iekļauta informācija ne tikai kā saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī kā saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāja pakalpojumus, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, rollatoru u.c. 
 
Izstrādāto ceļvežu elektroniskās versijas pieejamas NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Paliatīvā aprūpe”.