Engures novads

Sociālais dienests

 
 


Cien. Engures novada iedzīvotāji!
Cien. Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastu iedzīvotāji!
Informējam, ka sakarā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu no 2021.gada 1.jūlija Engures novada Domes Sociālā dienesta saistību un tiesību pārņēmējs ir Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada sociālais dienests”.
Aizvien ir spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktā vispārējā  tiesiskā kārtība un atbilstoši piesardzības pasākumi saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, valsts institūciju darbības pamatprincipi, ieskaitot pakalpojumu sniegšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām, atbilstoši piesardzības pasākumi un ierobežojumi privātpersonām, kā arī  īpaši nosacījumi sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Covid-19  izplatības periodā. Saskaņā ar minētā likuma 2.panta pirmo daļu, sociālo  pakalpojumu sniegšana tiek organizēta:
1)    iespēju robežās attālināti, neierobežojot privātpersonu tiesības,
2)    klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām.
 
Lūdzu saskaņot apmeklējuma nepieciešamību, un pieteikties apmeklējumam zvanot Sociālā dienesta tālruņiem:
Smārde – tālr.  63192020, 29165232, 22810310
Engure - tālr. 26640102, 24207285
Lapmežciems -  tālr. 29900813
 
Iesniegumu  iesniegšana attālināti:
 
·        parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
·        iesniegts caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
·        kur iespējams, e-pastā vai telefoniski;
·        nodrošinam iespēju iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē pie klientu apkalpošanas centra ārdurvīm.
 
 
No 2021.gada 1.janvāra noteikts jauns GMI slieksnis:
 
·        109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
·        76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
GMI pabalstu piešķir uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem, bet izmaksā reizi mēnesī. 
No 2021.gada 1. janvāra jauni nosacījumi trūcīga un maznodrošināta statusa iegūšanai.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis: 
·        272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
·         190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ja klients lūdz veikt atbilstības trūcīgas mājsaimniecības statusam pārskatīšanu, tas jānodrošina pēc jaunajiem nosacījumiem. 
Trūcīgas mājsaimniecības izziņu izsniedz uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem, atkarībā no mājsaimniecības sastāva.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis:
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:
·        70% apmērā no  valstī noteiktās minimālās mēneša algas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
·        49% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas pārējām personām mājsaimniecībā.
·        75% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un persona ir sasniegusi vecuma pensiju.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanas kārtība, kā arī mājsaimniecības izvērtēšanas kārtība  maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.
Ja klients lūdz veikt atbilstības trūcīgas mājsaimniecības statusam pārskatīšanu, tas jānodrošina pēc jaunajiem nosacījumiem.
Situācijā, kad klientam bija maznodrošinātā statuss, bet pēc jaunajiem nosacījumiem mājsaimniecība atbilst trūcīgā statusam, sociālais dienests pieņem jaunu lēmumu un izsniedz jaunu izziņu.
Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde iestāde, kuras darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, LR likumi, MK noteikumi, ministriju normatīvie akti, Engures novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi un novada sociālā dienesta nolikums.
 Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Engures novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 
Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir:
 
1.  Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām.
2. Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
3. Sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
4. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
5. Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
    sniegt sociālo palīdzību.
6. Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
8.  Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
9. Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādi.
Sociālā dienesta pakalpojumi pieejami:
Smārdes pagasts
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129
·        Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Cilda Rozenvalde, 22810310 
·        Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa  tālr. 63192020, 29165232 inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
·        Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Baiba Kalviņa, tālr. 23201838
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās     8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00
Ceturtdienās  8:00 - 12:00 un 12:45 - 16:00
 
Engures pagasts
Veselības centrs ”Engure”, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
 
·        Sociālā  darbiniece   Valda Kolma tālr. 26640102, valdakolma@inbox.lv
 
Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdienās     9:00 - 16:00
Ceturtdienās   9:00  - 16:00
Lapmežciema pagasts 
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV – 3118
·        Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa,tālr. 29900813 sandra.krumina@lapmezciems.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās     9:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00
trešdienās   9.00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
 
Sociālā  darbiniece darbā ar iedzīvotāju grupām Maiga Garoza,
tālr.: 24207285  maigagaroza54@inbox.lv
Pēc nepieciešamības izbrauc pie iedzīvotājiem visos pagastos, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, novērtē  klienta funkcionālās spējas un vajadzību pēc pakalpojumiem pēc DEĀK pieprasījuma, kas  nodrošina aprūpi mājās, vai institūcijā.
 Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus sociālā dienesta darba laika:
Valsts policija pa tālruni 110 vai vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112.
Uzticības tālruņi: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas) 116111
Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis: 80009000
Krīzes telefons: 67222922
(psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās 24 stundas diennaktī)
 
 
Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība
Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Uzticības un atbalsta tālruņa numuri un kontaktinformācija krīzes situācijās.
 Paliatīvās aprūpes pakalpojumi 
Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Lai kritiskā situācijā nonākušu pacientu tuviniekiem būtu pieejama informācija par valsts nodrošināto atbalstu, ceļvežos apkopota informācija par valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes veidiem – ambulatoro, stacionāro, kā arī pieejamo veselības aprūpi mājās, tostarp ārstniecības iestāžu kontaktinformāciju, kurās tiek nodrošināti valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes pakalpojumi. 
Pieaugušo ceļvedī iekļauta informācija ne tikai kā saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī kā saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāja pakalpojumus, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, rollatoru u.c. 
Izstrādāto ceļvežu elektroniskās versijas pieejamas NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Paliatīvā aprūpe”.
Vairāk par paliatīvās aprūpes pakalpojumiem lasīt šeit - Paliatīvās aprūpes pakalpojumi.