Engures novads

Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.
 
Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.
 
Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.
 
 
Noteikumi attiecas uz Engures novada pašvaldību un tās iestāžu, struktūrvienību darbiniekiem un amatpersonām.
 
Noteikumi nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums.
 
Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemest pastkastītē, kas atrodas pie ieejas Engures novada domes ēkā, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129; 
nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē (ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”) uz adresi Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129;
elektroniski  (parakstot ar drošu elektronisko paraktu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pasta adresi trauksme@enguresnovads.lv;
mutiski, vēršoties pie atbildīgās personas (pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā);
 
 
Skatīt: plašāka informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.