Engures novads

LAD atvērtas jaunas pasākumu kārtas zivsaimniecību un ražošanas aktivitātēm22-09-2014

Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt projektus pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings" un pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings"astotās kārtas un pasākuma "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" devītās kārtas ietvaros.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 20.oktobra līdz 2014.gada 20.novembrim.
 
Pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings" astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 4 935 506 EUR (četri miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti seši euro).
 
Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus. Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas apstrādes uzņēmumu ražošanas būvju jaunbūvē, esošo būvju rekonstrukcijā (ieskaitot nepieciešamo būvmateriālu iegādi), kā arī jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kas nodrošina ražošanas procesus vai ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izman­tošanu.
 
Pasākuma  "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 348 565 EUR (trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro).
 
Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai veic komersanti. Pasākuma ietvaros ir iespējams veikt investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes un pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas investīcijas, kas saistītas ar produkcijas ražošanu peļņas gūšanai un mazumtirdzniecību.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.
Projektu iesniegumu veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv
.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67095000).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv. 

<< Atpakaļ