Engures novads

Paziņojums par SIA „SKY PORT” paredzētās darbības akceptēšanu01-11-2016

2016.gada25.oktobrī Engures novada Domē pieņemts lēmums (prot. Nr.11.p.10) par SIA „SKY PORT” (Reģ. Nr. LV5000373332; adrese: Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002) paredzētās darbības: “Lidlauka “Jurmala Airport” darbības paplašināšana” 1.alternatīvas: lidojumu skaita palielināšanu līdz ~2200 lidojumiem gadā, kas ir ~1100 pacelšanās un tikpat daudz nolaišanās reizes gadā, akceptēšanu.

Paredzētās darbības norises vieta: Engures novada Smārdes pagastā nekustamajos īpašumos „Lidosta Tukums” (tagad „Lidosta „Jūrmala””) (kadastra Nr. 9082 008 0173), „Klurgas” (kadastra Nr. 9082 008 0112; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0286) un „Lidlauks” ( kadastra Nr. 9082 008 0290; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9082 008 0280).
 
Lēmuma pieņemts pamatojoties uz ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (pieejams mājas lapā: www.eiroprojekts.lv/Jurmala) un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) sagatavoto atzinumu par ziņojumu (pieejams VPVB mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=2524), kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.
 
 
Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties internetā pašvaldības mājas lapā www.enguresnovads.lv un Engures novada Domē, adrese: Jaunā iela 9. Smārde Smārdes pagasts Engures novads, LV-3129.
 
 

<< Atpakaļ